PepsiCo realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju

Opublikowano raport PepsiCo dotyczący realizacji przez firmę celów zrównoważonego rozwoju za rok 2019 . Są w nim wymienione osiągnięcia firmy na drodze do budowy bardziej zrównoważonego systemu produkcji żywności. Światowy lider w dziedzinie produkcji żywności i napojów szczególny nacisk kładzie na zaangażowanie firmy w realizację celów, które pozwolą wdrożyć zmiany prowadzące do zapewnienia lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców planety. Wśród wyróżnionych w interaktywnym raporcie celów znajduje się realizacja założeń zrównoważonego i odpornego na zmiany rolnictwa, przyspieszenie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, a także zapewnienie dostępu do odpowiedniej jakości wody wielu milionom mieszkańców świata. W działania te aktywnie angażuje się polski oddział PepsiCo, który lokalnie realizuje założenia globalnej strategii firmy.

Raport PepsiCo dotyczący realizacji przez firmę celów zrównoważonego rozwoju za rok 2019 ukazuje postępy firmy w obszarach priorytetowych, na które PepsiCo jako organizacja może mieć największy wpływ: rolnictwo, ochrona klimatu, dostęp do wody, materiały opakowaniowe, produkty i ludzie.

Wśród najistotniejszych osiągnięć zaprezentowanych w opublikowanym przez PepsiCo raporcie znajdują się:

  • Zapewnienie dostępu do odpowiedniej jakości wody: W PepsiCo wierzymy, że dostęp do wody jest prawem człowieka. Za pośrednictwem charytatywnego ramienia firmy, Fundacji PepsiCo, udało się zapewnić ponad 44 milionom ludzi z najbardziej dotkniętych problemem społeczności na całym świecie dostęp do odpowiedniej jakości wody. Wszystko to dzięki realizowanym od 2006 roku programom dystrybucji, oczyszczana i ochrony zasobów wody, w efekcie których w sposób znaczący przekroczony został wcześniej ustanowiony cel zapewnienia wody 25 milionom ludzi na świecie do roku 2025. Sukces tych programów sprawił, że PepsiCo ustanowiło nowy, ambitny cel zapewnienia dostępu do wody w sumie 100 milionom ludzi na świecie do roku 2030, przy czym cele średniookresowe koncentrować się będą na realizacji programów dystrybucji i oczyszczana zasobów wody, a także higieny człowieka, zwracając szczególną uwagę na poprawę stanu zdrowia publicznego w obliczu aktualnej pandemii Covid-19.
  • Pozyskiwanie surowców do produkcji żywności w efekcie realizacji założeń zrównoważonego i odpornego na zmiany rolnictwa: Na całym świecie PepsiCo angażuje się w pomoc lokalnym gospodarstwom rolnym, dzięki czemu poprawia się jakość życia rolników, a także podnoszą się standardy wydajnego gospodarowania zasobami, świadomości środowiskowej i praw pracowniczych. W wyniku wdrożonego przez PepsiCo Programu Zrównoważonego Rolnictwa w roku 2019 prawie 80% wszystkich pozyskiwanych przez PepsiCo płodów rolnych do produkcji żywności, takich jak ziemniaki, kukurydza, pomarańcze i owies pochodzą z certyfikowanych upraw prowadzonych w sposób zrównoważony. W ten sposóbfirma realizuje rygorystyczne kryteria, które umożliwiają realizację 100% założonego celu do końca roku 2020.
  • Przyspieszenie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu: W 2019 roku w globalnym łańcuchu wartości PepsiCo doprowadziła do całkowitej redukcji emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych (GHG) o 6% . W kwietniu 2020 roku firma potwierdziła swoje plany przyspieszenia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu podpisując ambitne zobowiązanie przedsiębiorców do ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5°C. W ten sposób PepsiCo dołączyła do wiodących na świecie koncernów, które zobowiązały się zredukować emisje w całym łańcuchu wartości w dążeniu do realizacji naukowo potwierdzonego celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C, a jednocześnie opracować długoterminową strategię doprowadzenia do całkowitej redukcji emisji do roku 2050. Działanie to zostało poparte wewnętrzną inicjatywą PepsiCo polegającą na kompleksowym przejściu na zasilanie wszystkich zakładów produkcyjnych na terenie USA energią elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Dziewięć krajów europejskich, w których PepsiCo prowadzi swoją działalność już teraz korzysta w 100% z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Lokalne inicjatywy PepsiCo Polska w obszarze zrównoważonego rozwoju obejmują następujące osiągnięcia:

  • Rolnictwo: PepsiCo Polska jest jednym z największych odbiorców ziemniaków, z których powstają m.in. popularne chipsy Lay’s. W ramach Programu Agrarnego firma współpracuje z ponad 70 gospodarstwami rolnymi z terenu całego kraju, kontraktując z nimi łącznie ponad 230 tys. ton ziemniaków rocznie. Przeprowadzony pod koniec 2019 roku audyt SFP (Programu zrównoważonego rolnictwa) przez firmę Control Union, niezależną jednostkę certyfikująco-atestującą potwierdził, że wszystkie ziemniaki nabywane od polskich rolników są w 100% uprawiane w sposób zrównoważony.
  • Opakowania: PepsiCo Polska bierze udział w programie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który pomaga tworzyć i finansować system zbiórki materiałów plastikowych. Wraz z innymi przedsiębiorstwami z branży angażuje się w uruchomiony w tym celu program „Działaj z imPETem”, który prowadzony jest przez organizację Rekopol, zajmującą się recyklingiem opakowań. Celem programu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedniego segregowania odpadów, tak aby zwiększyć ilość odzyskiwanego materiału i zmniejszyć emisję CO2. W minionym roku projekt przyczynił się do wzrostu recyklingu butelek PET o 30%, a działania edukacyjne objęły 120 tys. dzieci oraz 2000 szkół. Dążąc do stworzenia świata, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem, PepsiCo zmniejsza gramatury butelek i zakrętek, a wszystkie produkowane przez firmę opakowania napojowe nadają się do ponownego przetworzenia.
  • Produkty: PepsiCo Polska stale dostosowuje ofertę produktów do potrzeb konsumentów. W tym celu firma przyjęła dobrowolne zobowiązanie redukcji zawartości cukru dodawanego do produktów o 10% w terminie od 2015 do 2021 r. Konsumentom oferowane są ponadto napoje bezcukrowe, a także przekąski zawierające mniejsze ilości soli oraz tłuszczów nasyconych.
  • Ludzie: Aktualnie 40% stanowisk kierowniczych w PepsiCo Polska zajmowanych jest przez kobiety. W Polsce obowiązuje też pełna równość w obszarze wynagradzania – kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach otrzymują wynagrodzenie w oparciu o takie same obiektywne kryteria, dodatkowo jest to weryfikowane poprzez niezależny audyt.
  • Klimat: Cztery zakłady produkcyjne i biuro główne w Polsce zasilane są w 100% zieloną energią, pochodzącą głównie z farm wiatrowych. Dzięki temu możliwe było uzyskanie redukcji emisji CO2 o 45 000 ton. Dodatkowo, w ramach optymalizacji działań logistycznych zmniejszona została ilość emitowanego dwutlenku węgla o 20%. Dzięki realizowanej wymianie 2500 lodówek w punktach sprzedaży, emisja CO2 zredukowana została o kolejne 1400 ton.
  • Woda: PepsiCo Polska odnotowuje wymierne sukcesy w ograniczaniu wpływu czterech polskich zakładów na środowisko: w latach 2009-18 firma obniżyła zużycie energii i wody na jednostkę gotowego produktu średnio o 25%. W zakładzie produkcji przekąsek w Grodzisku Mazowieckim wdrożona została technologia Splash & Cone, dzięki której możliwe jest uzyskanie znaczących oszczędności wody. Zarówno w Grodzisku, jak i w zakładzie produkcji napojów w Michrowie działają nowoczesne oczyszczalnie ścieków, których parametry umożliwiają pełne oczyszczanie wykorzystywanej w produkcji wody, tak aby możliwe było jej bezpośrednie odprowadzanie do rzeki.

PepsiCo, Questia, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *