PE w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa

Komisja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego przyjęła 11 lipca 2017 r. projekt sprawozdania zredagowanego przez posła do PE Norberta Linsa na temat rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Polityka ta jest niezmiernie ważna dla sektora leśnego i rolnego, gdyż określa korzyści dla klimatu wynikające z gospodarki leśnej i wykorzystania drewna.

Kluczowym elementem rozporządzenia jest rozliczanie emisji i ich usuwania z lasów. W ramach polityki w zakresie klimatu i energii do 2030 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe unijne zasady rozliczania LULUCF dla lasów, które wykorzystują poziom odniesienia dla lasów oparty na wcześniejszych (1990-2009) praktykach gospodarki i ich intensywności.

Komisja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego postanowiła utrzymać to podejście głosując za kompromisem w sprawie porównania intensywności gospodarki leśnej w latach 2020-2030 do historycznego okresu 2000-2012.

Sektory leśny i rolny ostro krytykują porównywanie przyszłych zastosowań lasów do historycznej intensywności gospodarki nimi. Stwierdziły, że oznaczałoby to, że by w pełni wykorzystać długoterminowe korzyści dla łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich wynikające ze zrównoważonej gospodarki leśnej i powiązane z produktami z pozyskanego drewna, poziomy odniesienia dla lasów musiałyby uwzględnić najnowsze dane dotyczące zasobów leśnych i odpowiednie polityki.

„Nie powinniśmy karać krajów, które nie w pełni wykorzystały zrównoważony potencjał swoich lasów w przeszłości. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystania swoich rosnących lasów do stworzenia biogospodarki wolnej od paliw kopalnych, a właściciele lasów powinni mieć możliwość dalszego inwestowania w zrównoważoną gospodarkę leśną – najlepszą długoterminową strategię pozwalającą na utrzymanie pochłaniaczy węgla i gwarantującą korzyści klimatyczne” – powiedziała Emma Berglund, sekretarz generalna CEPF.    

„Zasoby leśne zwiększają się w Europie. Powinniśmy promować wykorzystanie drewna pochodzącego ze zrównoważonych źródeł – europejskich lasów – by osiągnąć cele w zakresie klimatu i energii oraz stworzyć zrównoważoną biogospodarkę. W rzeczy samej, strategia leśna UE wzywa do utrzymania gospodarki, wzrostu i wykorzystania lasów, co znacznie wykracza poza traktowanie ich jedynie jako zasobów węgla” – powiedział Piotr Borkowski, dyrektor wykonawczy EUSTAFOR.

„Dynamiczny poziom odniesienia dla lasów jest nieodzowny dla zapewnienia inwestycji tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, czyli w zrównoważoną gospodarkę leśną. Utrzymajmy unijną trajektorię sprzyjającą wzrostowi, w której wsparcie znajdą zasoby węgla w europejskich lasach oraz która uwolni pełen potencjał biogospodarki” – rzekł Sylvain Lhôte, dyrektor generalny CEPI.

„Wykorzystanie drewna z lasów objętych zrównoważoną gospodarką jest kluczem do konkretnej walki ze zmianami klimatu. Unijni prawodawcy muszą dążyć do przyjęcia spójnego i dynamicznego poziomu odniesienia dla lasów, by utrzymać zasoby węgla w lasach, a także zapewnić odpowiedni dostęp do materiałów, które pozwolą społeczeństwu w pełni skorzystać z magazynowania dwutlenku węgla możliwego dzięki produktom z pozyskanego drewna” – podkreślił Patrizio Antonicoli, sekretarz generalny CEI-Bois.

„Ubolewamy nad wynikiem głosowania w Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego” – przypomniała przewodnicząca grupy roboczej „Środowisko” Copa i Cogeca, Liisa Pietola. „Jest to strata dla wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz dla klimatu. W różnych krajach coraz częściej występują ekstremalny zjawiska pogodowe oraz pożary lasów, a decyzja ta postawi je w jeszcze gorszej sytuacji. Sektory rolny i leśny są jedynymi sektorami usuwającymi emisje z atmosfery. Opinia Komisji ds. Rolnictwa została całkowicie zignorowana”.

Organizacje parasolowe sektorów leśnego i rolnego działające w Brukseli apelują do wszystkich posłów do PE o szersze spojrzenie na sytuację łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich w kontekście lasów. W okresie przejściowym, gdy będziemy odchodzi od społeczeństwa opartego na surowcach kopalnych, będziemy potrzebować wszystkiego, co leśnictwo może nam dać, a wszelkie korzyści będą musiały zostać ocenione w perspektywie długoterminowej.

EUSTAFOR, Copa i Cogeca, CEPF, CEPI oraz CEI-Bois są przeświadczone, że przyszłe dyskusje prowadzone w Parlamencie Europejskim i Radzie pozytywnie wpłyną na dalsze prace nad wnioskiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *