Partner Akcji Sprzątanie świata – Polska 2017

Fundacja Nasza Ziemia w 2017 roku podjęła współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (PSOR), które skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego w sklepach zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych substancjach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie (np. nawozów i biocydów). System PSOR stanowi realizację obowiązku prawnego nałożonego na firmy z branży środków ochrony roślin, sprzedawców oraz użytkowników przez ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. PSOR jest partnerem akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”.

Z  badań przeprowadzonych przy rozpoczęciu współpracy wynika, że rolnicy dobrze znają zasady gospodarowania opakowaniami: blisko 3⁄4 z  nich oddaje je do sklepu. Natomiast spośród właścicieli działek i ogrodów przydomowych, tylko 1⁄3 prawidłowo z  nimi postępuje, a  ich wiedza w  tym aspekcie jest powierzchowna. Dlatego naszym wspólnym celem jest stałe podnoszenie świadomości wśród wszystkich użytkowników środków ochrony roślin: profesjonalnych, działkowców oraz właścicieli ogródków przydomowych, w  jaki sposób prawidłowo postępować z opakowaniami.

Wspólnie z PSOR fundacja postawiła sobie za cel, edukowanie społeczeństwa w  temacie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach ochrony roślin. Opakowania te, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, należy zwrócić do sklepu. Opakowania po środkach niebezpiecznych nie powinny dostawać się do strumienia odpadów komunalnych. Ma to związek z  bezpieczeństwem zbiórki oraz specjalnym sposobem gospodarowania nimi.

Przekazanie opakowań do sklepów to gwarancja, że zostaną one w  prawidłowy i  zgodny z  prawem sposób zagospodarowane. Ze sklepów odbiera je Operator Systemu PSOR, który posiada wszelkie uprawnienia do transportu i  przetwarzania opakowań po środkach niebezpiecznych. Więcej informacji nt. zasad zbiórki można znaleźć na stronie www.systempsor.pl i na kanale youtube System Zbiórki Opakowań PSOR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *