Opinie do rozporządzeń Ministra Środowiska dotyczących polowań, gatunków zwierząt łownych i planów łowieckich

W odpowiedzi na przedstawione do zaopiniowania projekty rozporządzeń Ministra Środowiska, przekazano opinię samorządu rolniczego:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne – ze względu na duże szkody powodowane przez gęsi w związku ze zwiększeniem ich liczebności zaproponowano wydłużenie okresu polowań na gęsi w całym kraju, podobnie jak to zostało przyjęte w województwach zachodniej Polski, w następujących terminach:

    gęsi zbożowe i białoczelne od 30 sierpnia do 1 lutego,
    gęsi gęgawy od 30 sierpnia do 15 stycznia.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz – według izb rolniczych zmiany zawarte w projekcie wydają się korzystne i mogą przyczynić się do skuteczniejszego zwalczania ASF.

Ponadto zaproponowano wprowadzenie do rozporządzenia zapisu, który pozwoli aby w sytuacji gdy koło łowieckie nie wykona rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny oraz w sytuacji kiedy na terenie obwodu łowieckiego powiatowy lekarz weterynarii zarządzi odstrzał sanitarny zwierzyny – myśliwi posiadający uprawnienia do wykonywania polowań indywidualnych, a nie będący w tym kole łowieckim mieli prawo do wykonywania polowania po wcześniejszym poinformowaniu łowczego koła, na którym zarządzono odstrzał sanitarny.

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych – zdaniem samorządu rolniczego zapis dotyczący okresów polowań na dziki (paragraf 1 pkt 1 ppkt 5 ) należy uszczegółowić przez nadanie następującego brzmienia: dziki (bez względu na wiek i płeć) – przez cały rok.

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych – zaproponowano wpisanie na listę zwierząt łownych kormorana, żurawia i rozpowszechnione gatunki krukowatych – ze względu na ogromne szkody powodowane w uprawach rolnych oraz wilka z powodu zagrożenia dla zwierząt i ludzi.

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *