Odstępstwa od dywersyfikacji upraw 2018 r.

Możliwość skorzystania z derogacji jest odpowiedzią na trudne warunki pogodowe (ulewne deszcze i powodzie) jakie miały miejsce w okresie sierpień-październik 2017 r,, które spowodowały, że w wielu gospodarstwach nie był możliwy siew roślin ozimych lub doszło do zniszczenia tych upraw.

Aby móc skorzystać z odstępstwa, udział gruntów ornych które nie mogły być przeznaczone pod zasiew ozimin na 2018 r. lub na których uprawy te zostały utracone w wyniku ulewnych deszczy i powodzi musi wynosić co najmniej 30% całkowitej powierzchni ozimin w gospodarstwie.
Derogacja dotyczy małych i średnich gospodarstw. Gospodarstwa posiadające od 10 do 30 ha gruntów ornych w roku 2018 mogą być zwolnione z obowiązku prowadzenia 2 upraw. Natomiast gospodarstwa posiadające powyżej 30 do 150 ha gruntów ornych będą zobowiązane do posiadania 2 (a nie 3) upraw.
Warunki wynikające z derogacji w zakresie dywersyfikacji upraw będą weryfikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie przyznania płatności za zazielenienie.
Kompensacja EFA
Jeśli rolnik nie może wypełnić praktyki EFA za pomocą zadeklarowanego obszaru proekologicznego, a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5%, rolnik ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2017 r.), w celu skompensowania np. nieobsianej powierzchni tniędzyplonu.
Kompensację EFA stosuje się wyłącznie do poziomu zadeklarowanego przez rolnika we wniosku. Oznacza to, że w przypadku zadeklarowania we wniosku np. 4% EFA, kompensacja będzie możliwa do tego poziomu.
Zmiana we wniosku
Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych niemożliwe jest wypełnienie obowiązku wynikającego z praktyki EFA, rolnik ma również możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o płatność na inny obszar proekologiczny. Na przykład jeżeli z powodu ww. niekorzystnych warunków pogodowych niemożliwe jest dokonanie wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie do dnia 20 sierpnia, rolnik ma możliwość jego zmiany np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od dnia l lipca do dnia l października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.
W przypadku skorzystania z tej możliwości należy pamiętać, że procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie może być wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności (np. jeśli rolnik zadeklarował 5% powierzchni gruntów ornych jako EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%), a działki zadeklarowane przez rolnika muszą być w jego posiadaniu.
O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA, należy poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, aby dostosować wniosek o przyznanie płatności do nowej sytuacji. Zmiany te nie będą skutkować nałożeniem kar administracyjnych związanych z ich złożeniem po terminie lub niezrealizowaniem praktyki utrzymania obszarów proekologicznych. Przedmiotowe zmiany mogą zostać złożone w każdym momencie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji, chyba że organ powiadomił wcześniej beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie płatności.
Siła wyższa
Ponadto, jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.
Zgodnie z art. 31 ust. l ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, organem właściwym w sprawie uznania wystąpienia siły wyższej jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego, stosownie do art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014, rolnicy zgłaszają na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, dotyczących tej kwestii prosimy o bezpośredni kontakt z Departamentem Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

CDR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *