Odpowiedź MRiRW na interwencję KRIR w sprawie umów ubezpieczenia upraw

Odpowiadając na wniosek zarządu KRIR z dnia 25 kwietnia 2017 r. (pismo KRIR/MR/W/449/2017) w sprawie zgłaszanego przez wojewódzkie izby rolnicze, braku możliwości podpisywania polis ubezpieczeniowych z zakładami ubezpieczeń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki przedstawił poniższe wyjaśnienia:

„uprzejmie informuję, że w dniu 1 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 201 7 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. poz. 706). Zaproponowane w ww. ustawie rozwiązania mają na celu umożliwienie producentom rolnym zawieranie umów ubezpieczenia w sezonie wiosennym z 65% dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia, w przypadku zaoferowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych znacznie przekraczających 9% sumy ubezpieczenia dla upraw na gruntach do klasy IV włącznie, 12% sumy ubezpieczenia na gruntach do klasy V oraz 15% sumy ubezpieczenia na gruntach do klasy VI.

Zaktualizowanie przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych na 2017 r., po wypłatach dużych odszkodowań w zeszłym roku z tytułu strat spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania w sezonie 2015/2016, spowodowałoby w bieżącym roku proporcjonalne obniżenie dopłaty w stosunku do wzrostu stawek ponad 9%, 12% i 15%. Zastosowanie algorytmu do wyliczania wysokości dopłat z budżetu państwa do stawek taryfowych w sezonie wiosennej sprzedaży polis ubezpieczenia generowałoby cenę polis, która powodowałaby obniżenie poprzez ww. algorytm dotacji do poziomu poniżej 65%.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich polegającej na wprowadzeniu nowego algorytmu wyliczania wysokości dopłat do składek ubezpieczenia w celu zachowania możliwości skorzystania przez producentów rolnych z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie, tj. dla roku 2017 w wysokości 65%. Zatem wprowadzenie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umożliwi ubezpieczanie upraw rolnych od jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka przy zachowaniu możliwości skorzystania z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie. Wprowadzone powyższycOdpowiadając na wniosek zarządu KRIR z dnia 25 kwietnia 2017 r. (pismo KRIR/MR/W/449/2017) w sprawie zgłaszanego przez wojewódzkie izby rolnicze, braku możliwości podpisywania polis ubezpieczeniowych z zakładami ubezpieczeń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki przedstawił poniższe wyjaśnienia:

„uprzejmie informuję, że w dniu 1 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 201 7 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. poz. 706). Zaproponowane w ww. ustawie rozwiązania mają na celu umożliwienie producentom rolnym zawieranie umów ubezpieczenia w sezonie wiosennym z 65% dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia, w przypadku zaoferowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych znacznie przekraczających 9% sumy ubezpieczenia dla upraw na gruntach do klasy IV włącznie, 12% sumy ubezpieczenia na gruntach do klasy V oraz 15% sumy ubezpieczenia na gruntach do klasy VI.

Zaktualizowanie przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych na 2017 r., po wypłatach dużych odszkodowań w zeszłym roku z tytułu strat spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania w sezonie 2015/2016, spowodowałoby w bieżącym roku proporcjonalne obniżenie dopłaty w stosunku do wzrostu stawek ponad 9%, 12% i 15%. Zastosowanie algorytmu do wyliczania wysokości dopłat z budżetu państwa do stawek taryfowych w sezonie wiosennej sprzedaży polis ubezpieczenia generowałoby cenę polis, która powodowałaby obniżenie poprzez ww. algorytm dotacji do poziomu poniżej 65%.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich polegającej na wprowadzeniu nowego algorytmu wyliczania wysokości dopłat do składek ubezpieczenia w celu zachowania możliwości skorzystania przez producentów rolnych z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie, tj. dla roku 2017 w wysokości 65%. Zatem wprowadzenie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umożliwi ubezpieczanie upraw rolnych od jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka przy zachowaniu możliwości skorzystania z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie. Wprowadzone powyższych zmian umożliwia również producentom rolnym zajmującym się uprawą drzew i krzewów owocowych oraz truskawek uzyskanie dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia w przypadku wybrania pełnego pakietu ryzyk, w przypadku ustalenia przez zakłady ubezpieczeń składki ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. W tym przypadku dopłaty do składek producentów rolnych będą stosowane do tych wysokości sumy ubezpieczenia.

W związku z wejściem z dniem 1 kwietnia 2017 r. ww. zmiany zakłady ubezpieczeń rozpoczęły zawieranie umów ubezpieczenia upraw na nowych zasadach od 10 kwietnia br.

Niezależnie od powyższego pragnę zauważyć, że umowa ubezpieczenia jest umową cywilno- prawną kształtowaną i zawieraną przez obie strony dobrowolnie, a zakłady ubezpieczeń są instytucjami działającymi na własny rachunek i prowadzącymi własną politykę finansową. W związku z powyższym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez zakłady ubezpieczeń.

Równocześnie uprzejmie informuję, że 14-to dniowy okres od zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka powodzi, suszy, gradu i przymrozków wiosennych, po którym zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność, wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.”h zmian umożliwia również producentom rolnym zajmującym się uprawą drzew i krzewów owocowych oraz truskawek uzyskanie dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia w przypadku wybrania pełnego pakietu ryzyk, w przypadku ustalenia przez zakłady ubezpieczeń składki ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. W tym przypadku dopłaty do składek producentów rolnych będą stosowane do tych wysokości sumy ubezpieczenia.

W związku z wejściem z dniem 1 kwietnia 2017 r. ww. zmiany zakłady ubezpieczeń rozpoczęły zawieranie umów ubezpieczenia upraw na nowych zasadach od 10 kwietnia br.

Niezależnie od powyższego pragnę zauważyć, że umowa ubezpieczenia jest umową cywilno- prawną kształtowaną i zawieraną przez obie strony dobrowolnie, a zakłady ubezpieczeń są instytucjami działającymi na własny rachunek i prowadzącymi własną politykę finansową. W związku z powyższym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez zakłady ubezpieczeń.

Równocześnie uprzejmie informuję, że 14-to dniowy okres od zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka powodzi, suszy, gradu i przymrozków wiosennych, po którym zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność, wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.”

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *