Odpowiedź biznesu na wyzwania gospodarki wodnej

Gospodarowanie wodą to coraz istotniejsza kwestia nie tylko w wymiarze środowiskowym, ale również społecznym, czy też biznesowym. Statystyki pokazują, że na jednego mieszkańca Polski przypada średnio trzy razy mniej wody niż w Europie. Potrzebne są więc kolejne inwestycje, rozwiązania technologiczne, ale również działania edukacyjne wspierające rozwój zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi.

Trwa kampania informacyjna „5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju”, zainaugurowana z okazji 8. Targów CSR, czyli największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności i zrównoważonemu rozwojowi. 8. Targi CSR odbędą się 16 kwietnia  br. w Centrum EXPO XXI w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 12/14; http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/). Podczas wydarzenia podjęty zostanie temat realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, wśród których znajduje się Cel 6.: „zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi”. Zadania zdefiniowane w Agendzie 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych odnoszą się m.in. do dostępu do wody pitnej, odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych, redukcji zanieczyszczeń, podniesienia efektywności wykorzystania wody, odnowienia i ochrony ekosystemów zależnych od wody.

Sytuacja w Polsce
W kontekście wypełnienia zobowiązań do 6. SDGs wciąż istnieją obszary wymagające poprawy. Jednym z nich jest podłączenie do oczyszczalni ścieków. W Polsce zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego odsetek ludności korzystającej z bezpiecznie zarządzanych usług kanalizacyjnych znajduje się na poziomie 70 proc. Dla porównania – na przykład w krajach skandynawskich podłączonych do miejskich i innych oczyszczalni ścieków jest prawie 100 proc. mieszkańców.

Innym zagadnieniem istotnym dla poprawy realizacji 6. SDGs jest odsetek oczyszczanych ścieków przemysłowych i komunalnych w stosunku do ścieków wytworzonych. W Polsce znajduje się również na poziomie około 70 proc.

Analizy stanu gospodarowania wodą w Polsce dokonał dr hab. inż. Piotr Kowalczak, prof. IMGW, w wywiadzie przygotowanym przez Tadeusza Joniewicza do publikacji pt. „17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?” (http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/17-wyzwan-dla-polski-17-odpowiedzi/) We wskazanym materiale przedstawione zostały m.in. następujące wyzwania w ramach 6. Celu Zrównoważonego Rozwoju, z którymi musi zmierzyć się Polska:
> lepsze zagospodarowanie wód pochodzących z opadów atmosferycznych,
> wprowadzanie przez firmy rozwiązań uwzględniających system przejmowania wody deszczowej,
> kanalizacja terenów wiejskich, w tym rozwój przydomowych oczyszczalni ścieków,
> gospodarowanie wodą w obiektach przemysłowych powinno opierać się na zasadach gospodarki cyrkulacyjnej,
> prowadzenie monitoringu zużycia wody,
> podejmowanie inwestycji w sieć oraz modernizację oczyszczalni.

Odpowiedź biznesu

Ważną rolę w dążeniu do budowania zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi odgrywa biznes. Odbywa się to między innymi poprzez wprowadzenie procesów służących zmniejszeniu wykorzystania wody i zastosowanie recyklingu tego surowca. Dobre praktyki i aktywności z tego zakresu podejmują wystawcy 8. Targów CSR (http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/).
„H20-to jest to!” to praktyka zainicjowana przez pracowników Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Tarnowskich Górach, jednej ze spółek Grupy Veolia w Polsce. Jego głównym celem jest propagowanie zdrowego odżywiania się wśród dzieci i młodzieży szkolnej, między innymi przez zapewnienie dostępu do czystej wody. Program obejmuje analizę potrzeb i oczekiwań lokalnych placówek szkolnych pracowników w porozumieniu z Urzędem Miasta Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie, opracowanie regulaminu dostaw i utrzymania zdrojów wodnych, wypracowanie zasad współpracy z placówkami szkolnymi oraz Urzędem Miasta Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie, nadzór i pomoc nad procesem weryfikacji infrastruktury szkolnej w celu zamontowania zdrojów wodnych, a także ich zakup. W trosce o jakość dostępnej wody, przeprowadzane są badania wody, opracowane zostały zasady kontroli eksploatacji zdrojów wodnych i wytyczne dotyczące eksploatacji urządzeń.
Cele zakładające redukcję zużycia wody przyjęła firma Lafarge w Polsce, komunikując je przy okazji premiery raport zrównoważonego rozwoju pt. „W trosce o biznes, ludzi, planetę 2017 – 2018” (http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/lafarge-w-polsce-publikuje-drugi-raport-zrownowazonego-rozwoju-lokalny-wklad-w-globalne-cele/). Założyła zmniejszenie, w porównaniu z rokiem 2016, zużycia wody do produkcji tony cementu o dalsze 16 proc., 9 proc., do produkcji tony kruszywa oraz 35 proc. do produkcji gotowej mieszanki i produktów betonowych. Zaznaczyła także konieczność wprowadzenia zamkniętych obiegów wody.
O swoich działaniach dotyczących ochrony zbiorników wodnych informuje także firma Budimex (http://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/srodowisko), a także firma Carlsberg, dla której obszar wody funkcjonuje jako jeden kluczowych w zakresie zrównoważonego rozwoju (https://www.carlsbergpolska.pl/zrownowazony-rozwoj/kluczowe-obszary/woda/).

Przebieg kampanii #5latSDGs
Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do kwietnia. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.
– Chcemy przyjrzeć się temu, co zadziało się w ciągu 5 lat w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przede wszystkim skupimy się na roli biznesu w Polsce i organizacjach z jego otoczenia. Jakie praktyki i inicjatywy zostały podjęte? Na jakie cele odpowiadają? Komu służą? I jak odwołują się do wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym? – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Szczególne miejsce w kampanii będą miały firmy i organizacje uczestniczące w 8. Targach CSR. Chcemy, by interesariusze mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat SDGs w praktyce. Serdecznie zapraszam więc do śledzenia kampanii i przybycia 16 kwietnia do Centrum EXPO XXI w Warszawie  – dodaje Marzena Strzelczak.
8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs.

Targi CSR
Główną część wydarzenia stanowi przestrzeń wystawowa, w której firmy, organizacje, uczelnie, miasta, instytucje prezentują swoją działalność z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji wzięło udział blisko 80 wystawców z całej Polski. Szeroka różnorodność działań i możliwości współpracy przyciągnęła około 2500 zwiedzających.
Targom CSR jak co edycję towarzyszy część konferencyjna, umożliwiająca zapoznanie się z aktualnymi trendami w odpowiedzialnym biznesie, przedstawienie wyzwań czy budowanie i wspieranie międzysektorowego dialogu. W 2020 roku część konferencyjna zostanie poświęcona środowisku naturalnemu.
Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie.

Więcej informacji o wydarzeniu:
Strona internetowa:  http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr
Lista wystawców: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/
Kampania #5latSDGs: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/5latsdgs/
Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1275927272614450/
Hashtag wydarzenia: #TargiCSR
Dojazd: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/dojazd/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *