Nie zapłacili ci za mleko i ogłosili upadłość? Minister pomoże

Producenci rolni, którzy nie dostali zapłaty za mleko, otrzymają pomoc z ministerstwa.

Warunki zgłoszenia się po pomoc dotyczą tego by być legalnie działającym gospodarstwem:

  1. którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;
  3. którzy w latach 2018 r. – 2020 r. co najmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

Oraz tego by brak zapłaty wynikał z upadłości odbiorcy:

  1. którzy w latach 2018 r. –  2020 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu

Ci właśnie mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (https://www.gov.pl/web/arimr ).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

  1. kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka;
  2. kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego ubiegającego się o pomoc wobec upadłego podmiotu, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w latach 2018 – 2020 r., sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej;
  3. zgodę współwłaściciela – w przypadku gdy gospodarstwo producenta rolnego ubiegającego się o pomoc jest przedmiotem współposiadania.

 

 

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *