MRiRW ws. renegocjacji postanowień układu o stowarzyszeniu UE – Ukraina

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie podjęcia działań w kwestii renegocjacji postanowień układu o stowarzyszeniu UE — Ukraina, w ramach umowy o wolnym handlu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 lipca br. przedstawiło następujące stanowisko.

W okresie, gdy były prowadzone negocjacje umowy o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu DCFTA UE-Ukraina, jednym z postulatów Polski, prezentowanych na forum wewnątrzunijnym, w dyskusjach z Komisją Europejską, było uwzględnienie w umowie bilateralnej klauzuli ochronnej, umożliwiającej czasowe wycofanie preferencji, w sytuacji gdyby import na zliberalizowanych warunkach powodował lub groził spowodowaniem szkód unijnym producentom na rynku krajów UE. Ostatecznie zapisy w sprawie bilateralnej klauzuli ochronnej nie znalazły się w tekście umowy, będącym rezultatem negocjacji prowadzonych przez Komisję Europejską z Ukrainą.

Dodatkowo, DCFTA z Ukrainą wyklucza możliwość zastosowania specjalnych środków ochronnych (SSG), w oparciu o art. 5 Porozumienia WTO ws. rolnictwa, w odniesieniu do importu produktów rolnych z Ukrainy na warunkach preferencyjnych. Możliwe jest natomiast zastosowanie innych środków w oparciu o przepisy WTO, tj. środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych (konieczne jest przeprowadzenie postępowań, celem wykazania dumpingu, subsydiów i szkody nimi spowodowanej) lub środków ochronnych (środki stosowane erga omnes, konieczne przeprowadzenie postępowania i wykazania szkody). Resortem koordynującym kwestie polityki handlowej w relacjach z KE, w tym kwestie postępowań ochronnych, jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Biorąc powyższe pod uwagę, w trakcie dyskusji na forum Komitetu Polityki Handlowej nt. problemu nadmiernego importu mięsa drobiowego z Ukrainy, Polska zgłaszała postulat zmiany (renegocjacji) DCFTA, polegającej na wpisaniu do umowy przepisów umożliwiających stronom umowy zastosowanie bilateralnej klauzuli ochronnej, a więc czasowe ograniczenie lub wycofanie preferencji. Wniosek o podjęcie przez KE negocjacji z Ukrainą celem stosownej modyfikacji umowy został przekazany w dok. WK 7703/2019 1NIT z 25.06.br. (w załączeniu). Nie spotkał się on dotychczas z pozytywną reakcją ze strony KE.

Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że intensyfikacja współpracy w obszarze działań handlowo-inwestycyjnych w sektorze rolno-spożywczym Polski i Ukrainy prowadzona jest w oparciu o pogłębioną analizę ekonomiczno-rynkową.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *