MRiRW w sprawie protokołów z czynności kontrolnych

W odpowiedzi na pismo KRIR, w którym został przekazany wniosek zgłoszony podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący doprecyzowania protokołu sporządzanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z czynności kontrolnych w ramach płatności obszarowych resort rolnictwa przekazał następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z ustawą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z czynności kontrolnych sporządza się sprawozdanie, zwane dalej „raportem”, który w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności zawiera również informację o stwierdzeniu niezgodności i o obowiązku podjęcia działania naprawczego (w przypadku gdy państwo członkowskie zadecyduje o skorzystaniu z systemu wczesnego ostrzegania stosowanego w przypadkach niezgodności, które z uwagi na swoją nieznaczną dotkliwość, zasięg i trwałość nie prowadzą do zmniejszenia lub wykluczenia), oraz termin usunięcia tej niezgodności.

Zakres informacji, jaki powinien być zawarty w raporcie z kontroli w zakresie kwalifikowalności powierzchni oraz z kontroli w zakresie wzajemnej zgodności wynika wprost z rozporządzenia nr 809/2014. A zatem w sprawozdaniu należy w szczególności zamieścić następujące dane-

    poddane kontroli systemy pomocy lub środki wsparcia, wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność;
    obecne osoby;
    poddane kontroli działki rolne, zmierzone działki rolne, w stosownych przypadkach wraz z wynikami pomiarów każdej zmierzonej działki rolnej i zastosowanymi metodami pomiaru;
    w stosownych przypadkach, wyniki pomiaru gruntów nierolniczych, w odniesieniu do których składany jest wniosek o wsparcie w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich, oraz zastosowane metody pomiaru;
    informację, czy zawiadomienie o kontroli zostało przekazane beneficjentowi, a jeśli tak – z jakim wyprzedzeniem;
    informacje o wszelkich szczególnych środkach kontroli, jakie należy zastosować w ramach poszczególnych systemów pomocy lub wsparcia;
    informacje o wszelkich dodatkowych środkach kontroli;
    informację o każdej stwierdzonej niezgodności, która może wymagać powiadomienia innych organów w związku z innymi systemami pomocy, środkami wsparcia lub zasadą wzajemnej zgodności;
    informację o każdej stwierdzonej niezgodności, która może wymagać działań następczych w kolejnych latach.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego nieczytelnego dla rolników protokołu z kontroli MRiRW poinformowało, że zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez ARiMR, szczegółowe opisy kodów zawarte są w raporcie z kontroli. Przytoczony przez KRIR przykład dotyczący zawyżenia powierzchni działki świadczy o nadaniu kodu DR 13+ („Zadeklarowana powierzchnia działki rolnej jest większa od powierzchni stwierdzonej”), a wartość zawyżenia stanowić będzie różnica powierzchni stwierdzonej danej działki rolnej i jej powierzchni deklarowanej. Jak informuje Agencja, wartości obu powierzchni są podane w raporcie z kontroli na miejscu. Podobna zasada dotyczy rozbieżności w zakresie deklarowanych we wniosku i stwierdzanych podczas kontroli upraw na danej działce rolnej. W tego typu przypadkach stosuje się kod DR6 („Nie stwierdzono deklarowanej uprawy/upraw”. Stwierdzona uprawa/uprawy nalezą do tej samej grupy upraw, do której należy roślina deklarowana”), a ponadto informacja w zakresie faktycznie stwierdzonej uprawy/upraw jest podawana w raporcie w polu „stwierdzona grupa upraw/uprawa” lub w polu uwagi dotyczącym danej działki rolnej, na której stwierdzono przedmiotową rozbieżność.

Definicje kodów pokontrolnych zawarte w raporcie wskazuję na rodzaj rozbieżności i nie mogą być odczytywane w oderwaniu od informacji zawartych w pozostałej części raportu.

Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej umieszczenia na końcu raportu pokontrolnego informacji o wykrytych uchybieniach i ich wpływu na zmniejszenia lub nieprzyznanie płatności resort rolnictwa wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wysokość płatności:

1) obszarowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do danej płatności i stawki tej płatności na 1 ha tej powierzchni,

2) do zwierząt w danym roku kalendarzowym ustała się jako iloczyn liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności i stawki tj. płatności na 1 sztukę

– po uwzględnieniu art. 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia nr 1307/2013 oraz zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, a w przypadku jednolitej płatności obszarowej – po uwzględnieniu dodatkowo zmniejszeń, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1307/2013, z zastosowaniem współczynnika redukcji wynoszącego 100%.

Ponadto beneficjent podczas obsługi wniosku ma prawo zgłaszać do Agencji zmiany/korekty do wniosku oraz informować np. o wystąpieniu siły wyższej. Dokumenty, które beneficjent może dostarczyć do Agencji mogą mieć wpływ na ostateczną wysokość płatności, która zostanie przyznania beneficjentowi.

W związku z powyższym Agencja nie może umieścić w raporcie z kontroli na miejscu informacji o tym czy stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia będą miały wpływ na ostateczną kwotę płatności. Jak wskazuje Agencja, informacje o wszystkich zmniejszeniach, wkluczeniach czy sankcjach stwierdzonych w trakcie całego procesu obsługi wniosku są przekazywane beneficjentowi w decyzji o przyznaniu płatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *