MRiRW w sprawie błędnych informacji dotyczących szacowania strat

Zarząd KRIR, na wniosek Izby Rolniczej w Opolu, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie błędnych informacji dotyczących szacowania strat spowodowanych przez tegoroczną suszę.

W odpowiedzi, resort rolnictwa poinformował że zgodnie z obowiązującymi od 2015 r. przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz. 187 z późn.zm.) zarówno preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę jak i pomoc w formie dotacji dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uruchamiana na podstawie § 13 tego rozporządzenia udzielane są, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wyniosły:

    do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej wówczas pomoc udzielana jest w formule pomocy de minimis;
    powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

W odpowiedzi MRiRW wskazano, że pismem z dnia 16 lipca 2018 r. minister zwrócił się do wszystkich wojewodów z prośbą aby informacje w powyższym zakresie, jednoznacznie wskazujące, że pomoc udzielana jest nie tylko producentom rolnym, których gospodarstwach szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, przekazali wszystkim komisjom szacującym szkody powstałe w wyniku m.in. tegorocznej suszy.

Przekazano, że jednocześnie informacje o nowej pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy i powodzi określonej w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym informacje o konieczności oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów były przekazywane zarówno za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak i mediów.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *