MRiRW monitoruje skutki nawałnic

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z delegatami Izb Rolniczych Powiatu Chojnickiego i Kościerskiego.

Rozmowy odbyły się w Urzędzie Miejskim w Brusach. Uczestniczył w nich także burmistrz Brus Witold Ossowski i dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Andrzej Dolny.

Głównym tematem dyskusji była pomoc dla poszkodowanych rolników z gmin dotkniętych skutkami nawałnicy z 11 na 12 sierpnia br.

Minister przypomniał, że rolnicy mogą liczyć na kilka form wsparcia finansowego. W zakresie PROW 2014-2020 uruchomiono pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtworzenie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Pomoc dotyczy składników gospodarstwa takich jak np. maszyny rolnicze, sady, plantacje wieloletnie, infrastruktura techniczna, zwierzęta gospodarskie. Przyznawana jest w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowalnych, które mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Limit wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Istnieje również możliwość pozyskania przez poszkodowanego rolnika dotacji na dofinansowanie kosztów odtworzenia budynków służących do prowadzenia działalności rolniczej w wysokości do 10 tys. zł na budynek. Ponadto, w ramach pomocy krajowej rolnicy, u których oszacowano straty w uprawach, wynoszące powyżej 30% otrzymają wsparcie w wysokości 1 tys. zł (dla upraw ubezpieczonych) lub 500 zł (dla upraw nieubezpieczonych). Natomiast dla rolników, będących właścicielami lasów prywatnych, przygotowano pomoc w kwocie 2 tys. zł/ha tytułem rekompensaty za poniesione zniszczenia.

Ponadto rolnikom przysługuje również prawo do skorzystania z ulg w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy oraz ulg w opłatach podatku rolnego. Program pomocy zakłada także możliwość ubiegania się przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody o pomoc w formie preferencyjnych kredytów, kredytu na wznowienie produkcji rolnej oraz kredytu na odtworzenie środków trwałych.

– Zaplanowano wypłaty zaliczek w ramach płatności bezpośredniej w wysokości 70% całości płatności dla rolników z gmin dotkniętych nawałnicą, w tym rolników z gminy Brusy. Na wypłaty można liczyć od połowy października tego roku – zapowiedział wiceminister Ryszard Zarudzki.

Podczas spotkania poruszono również wiele innych problemów, m.in. kwestię melioracji i problemu wylewających rzek, zalewających okoliczne łąki i pola. W tej sprawie po oficjalnym spotkaniu w Brusach, przedstawiciele Izb Rolniczych wraz z podsekretarzem stanu Ryszardem Zarudzkim udali się do Rudzin, gdzie na przykładzie odcinka rzeki Niechwaszcz szczegółowo omówili problem.

     

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *