MRiRW informuje o skali odstrzału sanitarnego dzików

Odnośnie wniosku dotyczącego likwidacji dzików z w celu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniającej się na terenie kraju choroby ASF, resort rolnictwa przekazał, iż zasady gospodarki łowieckiej, w tym właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego, odstrzału redukcyjnego, zastępczego, rocznych planów łowieckich, określają przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz., 1295 z późn. zm.).

Stosownie do ww. ustawy gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców, m.in. w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest Minister Środowiska. Natomiast, o ile ww. ustawa nie stanowi inaczej, administrację w zakresie łowiectwa, co do zasady sprawuje samorząd województwa.

Przekazano, że w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce są podejmowane skoordynowane, wielokierunkowe działania mające na celu zwalczanie i zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa, w szczególności na tereny wolne od tej choroby.

Na terenie całego kraju podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie populacji dzików (odstrzał sanitarny) oraz ograniczenie szerzenia się choroby w populacji dzików (zbieranie dzików padłych, zamykanie przepustów pod autostradami). Działania te prowadzone są we współpracy przede wszystkim z Ministrem Środowiska oraz Polskim Związkiem Łowieckim.

Powołany został również Międzyresortowy Zespół ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie posiedzeń ww. Zespołu, na bieżąco są analizowane i dyskutowane kwestie podejmowanych działań oraz wypracowywane są propozycje stosownych, wielokierunkowych rozwiązań, których celem jest usprawnienie prac, jak również ograniczenie negatywnych skutków ekonomiczno – społecznych, związanych z wystąpieniem tej choroby.

Zespół rekomendował m.in. zamknięcie poszczególnych przepustów dla zwierzyny dzikiej wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych, przebiegających przez tereny, gdzie występuje choroba lub tereny bezpośrednio zagrożone jej wystąpieniem. Zadanie to zostało powierzone Ministerstwu Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Równocześnie Międzyresortowy Zespół ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF rekomendował Ministrowi Środowiska redukcję zagęszczenia dzika do poziomu 0,1 os./km2 oraz zmodyfikowania w tym zakresie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

W związku z tym na terenie całego kraju w sposób ciągły realizowana jest redukcja populacji dzików, w ramach planowej gospodarki łowieckiej, za którą odpowiada Minister Środowiska.

Dodatkowo, na obszarach, na których występuje ASF lub które są bezpośrednio zagrożone jego wystąpieniem, na podstawie aktów prawa miejscowego tj. rozporządzeń powiatowego lekarza weterynarii lub rozporządzeń wojewody, wykonywany jest odstrzał sanitarny dzików.

Resort wskazał, że stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018, poz. 1967), w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, powiatowy lekarz weterynarii może nakazać odstrzał sanitarny zwierząt (w tym dzików) na określonym obszarze.

Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazu odstrzału sanitarnego zwierząt wprowadzonego w przepisach wydanych na podstawie ww. przepisów przysługuje ze środków budżetu państwa zryczałtowany zwrot kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia (ryczałt).

Ryczałt przysługuje myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt w wysokości 80% a pozostałe 20% kwoty ryczałtu otrzymuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego zwierząt.

Ponadto dzierżawca, albo zarządca obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego, przekazuje kwotę ryczałtu, o której mowa powyżej, myśliwym, którzy wykonali odstrzał sanitarny zwierząt.

Główny Lekarz Weterynarii prowadzi sprawozdawczość w zakresie liczby dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego. Sprawozdawczość w powyższym zakresie aktualizowana jest w trybie cotygodniowym.

Zgodnie z danymi na dzień 22 października 2018 r., w ramach odstrzału sanitarnego dzików w okresie od 2017 r. pozyskano 25 389 dzików.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *