Ministerstwo Środowiska ws. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska w odpowiedzi na pismo z dnia 11 kwietnia 2018 r., dotyczące problemów związanych z praktycznym funkcjonowaniem ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy — Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651), przedstawia następujące wyjaśnienia.

W związku z krótkim okresem między publikacją ww. ustawy, a jej wejściem w życie, samorządy nie miały czasu na przygotowanie się do realizacji nowego obowiązku ustawowego. Niezależnie od powyższego, przyjmowanie zgłoszeń o szacowanie szkód nałożone na gminy oraz udział przedstawicieli jednostek pomocniczych gmin w szacowaniu szkód funkcjonuje już od 1 kwietnia 2018 r., mimo, że osoby nie miały możliwości przejścia stosownego przeszkolenia. Jednocześnie zaznaczenia wymaga, że komisje dokonujące szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych będą się składały również z przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, którzy do tej pory samodzielnie szacowali szkody. Mają oni fachową i praktyczną wiedzę z tego zakresu. W pierwszym okresie funkcjonowania ustawy, do czasu zdobycia stosownej wiedzy w zakresie szacowania szkód po odbyciu szkolenia prowadzonego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, sołtysi mogą opierać się na wiedzy i doświadczeniu dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Jednocześnie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. nie nakłada wprost obowiązku posiadania przeszkolenia przez osoby działające w zespołach ds. szacowania szkód. Podkreślenia wymaga także fakt, że istnieje możliwość skorzystania z dostępnej na rynku oferty szkoleń z zakresu szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, które prowadzą podmioty inne niż PGL LP. Informujemy także, że z początkiem maja rozpoczęły się szkolenia dotyczące szacowania szkód organizowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Docelowo, na platformie e-learningowej Lasów Państwowych dostępne będzie również szkolenie e-learningowe z tego zakresu. Ponadto, na kanale YouTube Lasów Państwowych udostępniono film instruktarzowy. Opracowano także specjalny skrypt obejmujący tematykę szacowania szkód.

Art. 46 znowelizowanej ustawy — Prawo łowieckie stanowi, że szacowaniem szkód łowieckich, a także ustalaniem wysokości odszkodowania zajmuje się zespół, który składa się z przedstawiciela gminy, przedstawiciela dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego i poszkodowanego rolnika, z przewodnią rolą tego pierwszego.

Przedstawicielem gminy jest przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy — jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona. W przypadku gdy jednostką pomocniczą gminy jest sołectwo jej organem wykonawczym jest sołtys. W świetle tych przepisów możliwe jest zatem udzielenie przez sołtysa pełnomocnictwa innej osobie w celu szacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowania. Może to być dowolna osoba, np. rzeczoznawca, specjalista z izby rolniczej czy przedstawiciel sąsiedniego koła łowieckiego.

W związku z brakiem wskazania w ww. ustawie trybu powoływania zespołów szacujących szkody, sprawa zostaje do własnego rozwiązania przez podmioty biorące udział w szacowaniu. Jednocześnie z ustawy wynika wprost jedynie skład zespołu szacującego szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych. W przypadku gdy zaistnieją błędy w szacowaniu szkód lub wyliczona wysokość odszkodowania nie będzie satysfakcjonująca dla poszkodowanego, istnieje możliwość złożenia odwołania do właściwego terytorialnie nadleśniczego w przypadku obwodów łowieckich dzierżawionych lub dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w przypadku obwodów zarządzanych. Wprowadzona możliwość odwołania powinna pozytywnie wpłynąć na rozstrzyganie konfliktów w zakresie szacowania szkód. Jednocześnie wprowadzona procedura powoduje brak możliwości jakiegokolwiek obciążania gmin spowodowane błędami w szacowaniu szkód.

Do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych szacowanie szkód odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 272). Rozporządzenie to określa także wzór formularza szacowania szkód, z którego należy korzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *