KRIR wystąpiła do MRiRW ws. planowania i zagospodarowania przestrzennego na obszarach wiejskich

Zarząd KRIR w dniu 24 stycznia 2018 r., realizując wnioski Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Krzysztofa Jurgiela o poparcie realizacji  wniosku WIR na Radzie Ministrów dot. Planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym szczególnie odpowiedniego zabezpieczenie obszarów wiejskich, regulacji planistycznych, chroniących producentów rolnych przez roszczeniami „nowych” mieszkańców terenów wiejskich.

Zarząd KRIR, popierając postulat Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wnosi o odpowiednie zabezpieczenia obszarów wiejskich przed obserwowanym zjawiskiem niekontrolowanego „rozlewania się” miast. Opisywana w urbanistyce tzw. suburbanizacja jako niekorzystne pod każdym względem zjawisko w polityce przestrzennej każdego obszaru w ostatnich latach przybrało na sile. W literaturze przedmiotu wskazuje się przede wszystkim na negatywne skutki ekonomiczne i społeczne tego zjawiska polegające m.in. na konieczności zapewnienia poza zwartymi obszarami zabudowy infrastruktury mieszkaniowej (drogi, komunikacja zbiorowa, media, edukacja, zdrowie, kultura itp.), utracie dochodów z podatków przez miasta centralne, zatorów komunikacyjnych, wywoływaniu konfliktów społecznych itp. O ile w krajach Europy Zachodniej od lat ’70 podjęto skuteczne działania odwracające ten niekorzystny trend, o tyle w Polsce z uwagi na uwarunkowania historyczno-systemowe problem ten występuje od niespełna dwóch dekad i stale narasta (przykładem choćby statystyki zatłoczenia ulic polskich miast).

Z perspektywy samorządu rolniczego opisane zjawisko przyczynia się do wzrostu konfliktów na wsi na gruncie uciążliwości towarzyszących prowadzeniu działalności rolniczej. Narastają pretensje „nowych” mieszkańców obszarów wiejskich wobec tradycyjnie rolniczej części społeczności lokalnej o prowadzeniu prac polowych po godzinie 22-iej (najczęściej w okresie żniw), immisji związanych z nieprzyjemnymi zapachami czy pracą maszyn i urządzeń w obrębie siedliska. Do nierzadkich przypadków należą sytuacje, kiedy interweniują funkcjonariusze policji stosując pouczenia, a nawet nakładając mandaty. Należy uznać za dalece niepożądany czy wręcz kuriozalny stan, kiedy producent rolny nie może w sposób niezakłócony prowadzić działalności rolniczej na obszarach tradycyjnie wiejskich. Wówczas rodzi się pytanie o to, gdzie w takim razie tego rodzaju gospodarka ma być prowadzona?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządu rolniczego postuluje się stworzenie regulacji planistycznych chroniących producentów rolnych przed pretensjami innych mieszkańców terenów wiejskich wyrażanych zarówno w formie roszczeń cywilnoprawnych o zaprzestanie prowadzenia jakiejś formy aktywności rolniczej, jak i formie wniosków o interwencje w oparciu o przepisy prawa wykroczeń. W ocenie samorządu takie wyłączenia są konieczne dla zapewnienia należytych warunków prowadzenia działalności rolniczej. W tym duchu pozostaje także wniosek o wprowadzenie mechanizmów ułatwiających producentom rolnym prowadzenie procesu inwestycyjnego na terenach wiejskich w postaci lokalizacji obiektów inwentarskich, w tym w szczególności przeznaczonych do prowadzenia hodowli zwierzęcej. Taka zmiana nie tylko umożliwi poprawę kondycji ekonomicznej wielu gospodarstw, które z przyczyn niewłaściwej polityki państwa lub gminy nie mogą rozwijać swojej działalności, lecz także przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystywania środków wsparcia przeznaczonych na realizację tego typu inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *