KRIR wystąpiła do Ministra Środowiska ws. obowiązującej ustawy Prawo łowieckie

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2018 r. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. – o zmianie ustawy -Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 651), a jednocześnie w związku z brakiem rozporządzeń wykonawczych do przedmiotowego aktu prawnego w dniu 5 kwietnia 2018 r. KRIR wystąpiła do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w kwestii braku jednoznacznych i najważniejszych dla rolnika informacji w zakresie zgłaszania szacowania szkód łowieckich.

Zmiany w zakresie szkód łowieckich, były wyczekiwanym przez środowisko rolników rozwiązaniem, które w lepszy sposób zabezpieczyłoby ich uprawy i zrekompensowało poniesione straty.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia br., a już zarówno rolnicy, jak i wójtowie zwracają się do samorządu rolniczego z pytaniami dotyczącymi przede wszystkim nowych zasad w zakresie sposobu i terminów zgłaszania szkód, ale również w kwestii szczegółowego sposobu dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód, szczegółowego sposobu ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody, czy wzorów protokołów.

Dla obydwu stron istotnym jest określenie, do kogo, w świetle obowiązujących przepisów ustawy, rolnik powinien zgłaszać szkody łowieckie, jakie miały miejsce na obszarze jego uprawy. Zgodnie z przepisami art. 12 ww. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r., do chwili wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, obowiązują w ww. zakresie dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 49 ustawy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Mając na uwadze wagę problemu oraz potrzebę zgłaszania przez rolników już powstałych szkód łowieckich, a także z informacjami napływającymi od rolników, że Koła łowieckie w związku z wejściem w życie ustawy, nie chcą przyjmować zgłoszeń szkód łowieckich, lecz odsyłają rolnika do gminy w celu zgłoszenia tam powstałej szkody (natomiast gminy na dzień dzisiejszy nie powinny przyjmować takich zgłoszeń), samorzad rolniczych zwrócił się do Pana Ministra z prośbą o pilne wydanie pisma do PZŁ oraz Kół Łowieckich, że rolnicy do dnia opublikowania nowych przepisów mają zgłaszać swoje szkody nadal do kół łowieckich.

Samorzad rolniczych zawnioskował również o jak najpilniejsze opracowanie i wprowadzenie przepisów wykonawczych do przedmiotowej ustawy.        .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *