KRIR: wybory do izb były legalne

W związku z zaplanowaną konferencją prasową Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w dniu 26 września 2019 r. na godz. 12:00 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wydaje następujące oświadczenie w przedmiocie konferencji „Wybory do izb rolniczych VI kadencji”.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) dała podstawę do działalności samorządu rolniczego, który działa na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i zrzesza rolników. W przyjętym w Polsce prawie, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku rolnym,  za rolnika uważa się osobę posiadającą co najmniej 1 ha użytków rolnych i taką interpretację wydało też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 kwietnia 2019 r. znak: SSO.dws.024.2.2019 na temat uprawnionych członków samorządu rolniczego do udziału  w wyborach do izb rolniczych.

Spis uprawnionych do udziału w wyborach do izb, został natomiast sporządzony przez urzędy gmin, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych jako zadanie zlecone i na podstawie w/w interpretacji.

Wybory do izb rolniczych odbyły się zgodnie z przepisami w/w ustawy o izbach rolniczych i w tym zakresie Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła dwie uchwały.

Zgodnie z art. 32 w/w ustawy, KRIR określiła szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W uchwale nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. zgodnie z § 14 ust. 3 głosowania nie przeprowadza się, jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do rady powiatowej izby, zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym – na zasadzie wyborów do samorządu lokalnego.  Krajowa Rada określiła także terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzaniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Uchwały te, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych, zostały przekazane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie nadzoru, o którym mowa w art. 47 ust. 1 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych, organ nadzoru ma prawo w terminie 30 dni od dnia otrzymania stwierdzić nieważność uchwał.  Minister nie stwierdził nieważności uchwał i w związku z tym uchwały w całej rozciągłości są  obowiązującym prawem.

Frekwencja wyborcza do izb rolniczych wyniosła 5,93%.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych oświadcza, ze wybory do izb rolniczych zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie ustawy, uchwał i interpretacji Ministra w tym zakresie.

Niezależnie od powyższego,  Zarząd KRIR informuje, że Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych działa niezgodnie z prawem ponieważ od 2010 r. nie przeprowadził zjazdów tj. wyborów do władz KZRKiOR (powinny się odbywać co 4 lata).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *