KRIR w sprawie nowych zasad bioasekuracji

Krajowa Rada Izb Rolniczych pozytywnie odniosła się do projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi  wprowadzającego obowiązek stosowania przez gospodarstwa utrzymujące swinie podstawowych zasad bioasekuracji.

W  przesłanej do MRiRW  opinii zwrócono m.in. uwagę, iż przed opublikowaniem rozporządzenia rolnicy powinni być bezwzględnie poinformowani o warunkach zaprzestania produkcji, w tym wysokości rekompensat za zaprzestanie chowu świń oraz wsparcia finansowego na dostosowanie  budynków,  ogrodzeń, czy niecek dezynfekcyjnych, lub na zmianę kierunku produkcji zwierzęcej  jako alternatywy dla chowu świń.

 Treść opinii KRIR:

W odpowiedzi na pismo znak ŻW.hzg.0210.1.2017.6es  przedstawiam opinie samorządu rolniczego do przesłanego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

W związku z nowymi przypadkami  afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenach położonych na lewym brzegu Wisły znacznie zwiększyło się  zagrożenie przeniesieniem wirusa na  dotychczas wolne od niego  populacje dzików. Stwarza to poważne zagrożenie przedostania się wirusa do gospodarstw utrzymujących świnie

Rozprzestrzeniane się wirusa w głąb kraju, (w tym  na tereny Wielkopolski, Kujaw,  wschodniej  część woj. warmińsko- mazurskiego stanowiących największe zagłębie krajowej produkcji trzody chlewnej), zaskutkować  może miliardowymi stratami dla producentów świń, ale również m.in. dla przetwórców mięsa  i producentów pasz,  a tym samym dla budżetu państwa.

Samorząd rolniczy dostrzegając  konieczność objęcia wszystkich gospodarstw zajmujących się produkcją świń,  obowiązkiem stosowania podstawowych zasad  bioasekuracji i  odpowiednich warunków utrzymywania zwierząt, popiera proponowane w projekcie przepisy mające na celu ograniczenie możliwości przeniesienia wirusa ASF z populacji dzików na świnie utrzymywane w gospodarstwach.

Zwracamy jednakże uwagę, iż proponowane zapisy wprowadzające obostrzenia z zakresu warunków utrzymywania zwierząt i bioasekuracji,  narażają rolników na  poniesienie dodatkowych kosztów (niekiedy znacznych w stosunku do wielkości produkcji). Duże a nawet średnie gospodarstwa specjalizujące się  w chowie i hodowli świń ( w obawie o straty spowodowane  ewentualnym przedostaniem się różnorodnych patogenów chorobotwórczych do chlewni ) od dawna znają stosują  w ramach profilaktyki  zasady biosekuracji. Dla takich gospodarstwa stosowanie zasad bioasekuracji i przepisów przewidzianych w rozporządzeniu nie będzie stanowiło większego problemu.

Natomiast  dla znacznej liczby gospodarstw prowadzących niewielką produkcje, w tym  na potrzeby własne, dalsze prowadzenie takiej produkcji, przy nowych wymogach  i związanych z tym znacznie zwiększonymi jednostkowymi kosztami, będzie niemożliwe i będą zmuszone do zaprzestania tego kierunku produkcji zwierzęcej.

W uzasadnieniu projektu nie znajdujemy informacji o możliwościach ubiegania się przez takie gospodarstwa,  o rekompensaty za zaprzestanie chowu świń czy dofinansowania na dostosowanie  do nowo wprowadzonych przepisów.

Ponadto zwracamy uwagę, iż w projekcie nie ujęto okresu na dostosowanie się gospodarstw do przepisów rozporządzenia, natomiast 14 dniowy okres vacatio legis, jego wejścia w życie  od dnia ogłoszenia jest zdecydowanie za krótki.

Uważamy iż, przed opublikowaniem rozporządzenia rolnicy powinni być poinformowani o warunkach zaprzestania produkcji, w tym wysokości rekompensat za zaprzestanie chowu świń, oraz wsparcia finansowego na dostosowanie  budynków,  ogrodzeń czy  niecek dezynfekcyjnych, lub na zmianę kierunku produkcji zwierzęcej  jako alternatywy dla chowu świń.

Przedstawiając powyższe uważamy,  iż równolegle z wprowadzaniem nowych zasad  bioasekuracji,  prowadzone powinny być kampanie informacyjne i  prace  na rozwiązaniami mającymi na celu zrekompensowanie rolnikom konieczności wygaszenia produkcji świń oraz ponoszenia dodatkowych kosztów na zabezpieczenie gospodarstw przed  przedostaniem się wirusa do stad świń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *