KOWR umorzy za bezumowne korzystanie?

Ustawą z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z 2016, poz. 585), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016 roku, wprowadzono regulację, zgodnie z którą Agencja (obecnie KOWR), na wniosek osoby władającej nieruchomością Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności powstałe z tego tytułu, jeżeli osoba ta władała nieruchomością w dobrej wierze.

W związku z powyższym Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej pismem z dnia 04.10.2017 r. poprosił Dyrektora KOWR Piotra Regieca o udzielenie informacji w zakresie stosowania przez KOWR (uprzednio ANR) art. 23a ust 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 – z późn. zm.) w okresie od dnia 30.04.2016 roku do dnia dzisiejszego:

1. Ile wniosków zostało złożonych przez osoby władające nieruchomościami z Zasobu WRSP bez tytułu prawnego o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności na podstawie art. 23a ust 1a ustawy o gnrSP;

2. Jaką łączną kwotę z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego obejmowały wnioski osób ubiegających się zastosowanie wobec nich art. 23a ust 1a ustawy o gnrSP;

3. W ilu przypadkach i na jaką kwotę KOWR (uprzednio ANR) zastosował umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności na podstawie art. 23a ust 1a ustawy o gnrSP;

4. Czy KOWR informuje osoby władające nieruchomościami Zasobu WRSP bez tytułu prawnego, że mogą ubiegać się o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności powstałe z tego tytułu, o ile wykażą, że władały nieruchomością w dobrej wierze;

5. Jakie dokumenty są wymagane przez KOWR przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie art. 23a ust 1a ustawy o gnrSP;

Wprowadzona regulacja prawna ma na celu zapobiegać negatywnym skutkom jakie dla wielu rodzin powstawały w momencie naliczania przez KOWR (uprzednio ANR) opłaty za korzystanie z nieruchomości, w sytuacjach przez nich zupełnie niezawinionych. O wprowadzenie takich rozwiązań w stosunku do osób, które użytkowały grunty, będąc w przekonaniu, że mają prawo by go użytkować – czy to będąc w przekonaniu, że są jego właścicielem, czy też dzierżawcą, wielokrotnie wnioskowała również Dolnośląska Izba Rolnicza.

W ocenie Zarządu DIR należy rozpowszechniać informację, że osoby które władały nieruchomością Zasobu WRSP bez tytułu prawnego w dobrej wierze, mogą ubiegać się o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności powstałych z tego tytułu. Kwoty, które z tego tytułu nalicza KOWR przekraczają możliwości tych osób i niejednokrotnie powodują popadanie całych rodzin w tarapaty finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *