Kiedy możliwa wypłata pełnego świadczenia z KRUS?

W odpowiedzi na zapytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wątpliwości dotyczących sytuacji, w których rolnikowi przysługuje wypłata emerytury w pełnej wysokości Biuro Świadczeń KRUS przekazało poniższą informację:

 

W ubezpieczeniu społecznym rolników generalną zasadą jest, iż wypłata emerytur i rent rolniczych ulega częściowemu zawieszeniu, jeżeli emeryt/rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej tj. jeżeli emeryt/rencista lub jego małżonek jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub prowadzi dział specjalny produkcji rolniczej (o czym stanowi art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – Dz. U. z 2016r. poz. 277 z późn. zm.).

 

Od dnia 1 stycznia 2013r. w art. 28 dodany został ust. 11, na podstawie którego od ww. daty jest możliwa wypłata świadczenia w pełnej wysokości w sytuacji, gdy emeryt/rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (tj. prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej i małżonek nie jest emerytem/rencistą i nie podlega ubezpieczeniu społecznemu w systemie powszechnym np. z tytułu zatrudnienia, czy prowadzenia pozarolniczej działalnosci gospodarczej).

 

Jednocześnie wyjaśniam, że umowy dzierżawy zawarte z dziećmi na co najmniej 10 lat i zgłoszone do ewidencji gruntów i budynków – zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012r. sygn. akt: II UK 82/11 – Kasa uznaje za podstawę do wypłaty emerytury lub renty rolniczej w pełnej wysokości pod warunkiem, że rolnik złoży stosowne oświadczenie, iż ani on ani jego małżonek nie prowadzą działalności rolniczej na wydzierżawionym dziecku gospodarstwie rolnym.

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *