Jest więcej pieniędzy na scalanie gruntów

Całkowity budżet środków publicznych na realizację operacji typu Scalanie gruntów został podwojony do kwoty ponad 1,2 mld zł.

Celem realizacji tego typu operacji jest poprawa wyników ekonomicznych gospodarstw oraz ich restrukturyzacja i modernizacja. Scalenia gruntów ułatwia prowadzenie produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie, otwiera też drogę do wprowadzenia nowoczesnych technologii. Pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy na ten typ operacji odbyły się w Samorządach Województw w pierwszej połowie 2016 roku. Informacje o terminach i zasadach udzielania takiego wsparcia można było uzyskać na stronach internetowych poszczególnych Samorządów Województw oraz w siedzibach urzędów.

Beneficjentem działania jest starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Pomoc w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowalnych można było otrzymać na wykonanie prac scaleniowych, na zagospodarowanie poscaleniowe oraz na koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

W województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym  maksymalnie wynosi 800 euro, natomiast dla prac poscaleniowych 2000 euro.

W pozostałych województwach wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym  maksymalnie wynosi 650 euro i 1900 euro na wykonanie prac poscaleniowych.

W ramach przeprowadzonych naborów złożono 95 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę  ponad 500 mln zł. Są to pieniądze z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Największe potrzeby w zakresie wykonania prac scaleniowych są w województwie lubelskim, podkarpackim oraz śląskim gdzie złożono odpowiednio 15, 14 i 12 wniosków o przyznanie pomocy.

Do końca 2017 roku zawarto 72 umowy na kwotę ponad 367 mln zł co daje 48 proc. wykorzystania dostępnego limitu środków. Operacje typu scalanie gruntów są inwestycjami długotrwałymi i z tego względu nie złożono dotąd żadnego wniosku o płatność.  

W związku ze zwiększoną alokacją środków na realizację tego typu operacji Samorządy Województw planują ogłoszenie kolejnych naborów. Niezbędne informacje o planowanych terminach uruchomienia naborów zostaną upublicznione na stronach internetowych poszczególnych Samorządów Województw oraz w siedzibach urzędów.

ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *