Jaka pomoc na odbudowę po nawałnicy?

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych oraz w związku z opublikowanymi 17 sierpnia 2017 r. Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Przekazano, że w ww. Zasadach określona została wysokość pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przyznawanej w związku ze szkodami – w przypadku budynku gospodarczego (w szczególności inwentarskiego) – maksymalnie na 100 tys. zł. Do samorządu rolniczego docierają jednak sygnały, że pomoc nie jest wypłacana rolnikom, ponieważ ich budynki (stajnie, obory, chlewnie) nie są klasyfikowane jako budynki gospodarcze.

W związku z powyższym, zwrócono się o jednoznaczną interpretację, czy ww. budynki, niezbędne rolnikowi do prowadzenia działalności, spełniają kryteria budynku gospodarczego według wspominanych wyżej Zasad i co za tym idzie, czy rolnicy mogą ubiegać się o pomoc do wysokości 100 tys. zł na obudowę tych składników gospodarstwa.

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR przesyłające uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, resort rolnictwa przekazał, że odnosząc się do kwestii dotyczącej wprowadzenia zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA oraz obowiązkowego 8-tygodniowego okresu utrzymania międzyplonów, w trakcie prac na forum UE, Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie, negatywnie oceniała wprowadzenie powyższych wymogów. Co więcej, z inicjatywy Polski popartej przez większość państw członkowskich powstał wniosek, który był przedmiotem prac Rady Ministrów Rolnictwa UE. W odpowiedzi na ten wniosek, Komisja wycofała część postulatów oraz złagodziła bardziej restrykcyjne propozycje (m.in. skróciła z 10 na 8 tygodni obowiązkowy okres utrzymania międzyplonów, utrzymała na ugorach w EFA dotychczasowy 6-miesięczny okres ugorowania – zamiast 9-miesięcznego).

Niemniej mając na względzie, że rozporządzenie zmieniające rozporządzenie nr 639/2014 zostało opublikowane, a jego przepisy m.in. w zakresie międzyplonów i zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA będą obowiązywały od 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich, niemożliwe było uwzględnienie uwag zgłoszonych przez samorząd rolniczy Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *