Jaka będzie przyszła WPR?

W Brukseli, Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski jako przedstawiciel polskich izb rolniczych wspólnie Litewską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Republiki Czeskiej i Łotewską Radą Współpracy Rolnej przedstawili wspólne stanowisko w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej, które przekazano: Komisarzowi ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Philowi Hoganowi, Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesławowi Siekierskiemu, Komisarzowi ds. Budżetu i Zasobów Ludzkich Guntherowi Oettingerowi oraz obecnej prezydencji austriackiej i przyszłej rumuńskiej.

Na stanowisko składały się następujące postulaty:

     Domagamy się, aby płatności bezpośrednie, które rolnicy z naszych krajów otrzymają w okresie programowania 2021-2027, były co najmniej równe średniej płatności bezpośrednich w UE;
    Domagamy się, aby wsparcie dla II filaru (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) pozostało co najmniej na poziomie 2014-2020;
    Domagamy się ustanowienia jednolitego pułapu dla wszystkich rodzajów wsparcia, które państwa członkowskie finansują wyłącznie z budżetu państwa, jak również jednolitego pułapu współfinansowania z budżetu państwa w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich;
    Domagamy się radykalnego uproszczenia mechanizmów wsparcia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno dla administracji, jak i wnioskodawców/beneficjentów;
    Domagamy się stworzenia specjalnych mechanizmów finansowych i organizacyjnych w celu zachęcenia i ułatwienia młodym rolnikom podejmowania działalności, jak również środków dla nowych podmiotów w sektorze rolnym, które nie są już objęte definicją „młodego rolnika”.
    Domagamy się, aby w okresie programowania 2021-2027 priorytetowo traktować rozwój małych i średnich gospodarstw rolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *