Jagoda kamczacka coraz popularniejsza

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, dotyczący problemów z wprowadzaniem do obrotu na rynek unijny owoców jagody kamczackiej, poparty przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Główny Inspektor Sanitarny przekazał pismem z dnia 13 czerwca 2018 roku następujące wyjaśnienia:

Na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. Urz. UE L 327 z 11.12.2015, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2015/2283″, „nowa żywność” oznacza żywność, której nie stosowano w znacznym stopniu w Unii do spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 r., niezależnie od dat przystąpienia państw członkowskich do Unii (…). Może to być żywność nowoopracowana lub innowacyjna bądź też wyprodukowana z zastosowaniem nowych technologii i procesów produkcji. Ponadto z informacji przekazanej do Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Departament Rynków Rolnych w Pana resorcie pismem znak sprawy: RR.po.071.4.2017 z dnia 31 marca 2017 r. jasno wynika, że w Polsce odmiany uprawne jagody kamczackiej począwszy od przełomu lat 80-tych/90-tych spotykane były w uprawie amatorskiej.

Owoce tego gatunku nie były powszechnie znane w Polsce i nie były sprzedawane na rynku przed dniem 15 maja 1997 r. W związku z powyższym informuję, iż Główny Inspektor Sanitarny również nie dysponuje danymi potwierdzającymi znaczną historię spożycia jagody kamczackiej (Lonicera caerulea) w Unii Europejskiej, w tym na terytorium Polski przed dniem 15 maja 1997 r. 

Dodatkowo informuję, iż do nowej żywności zalicza się również tradycyjną żywność z państw trzecich, tj. spożywaną poza obszarem Unii Europejskiej, która nie została wprowadzona do obrotu na rynek unijny na masową skalę. W związku z powyższym uprzejmie wyjaśniam, że jeżeli z historii stosowania danego rodzaju tradycyjnej żywności pochodzącej z krajów trzecich wynika, iż jest ona bezpieczna tzn. przedsiębiorca posiada dane dotyczące 25-letniego okresu spożycia tej żywności w zwyczajowej diecie przez znaczną liczbę ludności, a żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej ani Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie mają co do tego wątpliwości, taką tradycyjną żywność pochodzącą z krajów trzecich będzie można wprowadzać do obrotu na terytorium Unii Europejskiej na podstawie zgłoszenia danego przedsiębiorcy (wnioskodawcy). W tym celu Komisja Europejska stworzyła specjalny elektroniczny system składania ww. wniosków przez wnioskodawców, tzw. „e-submission system”, który jest dostępny na stronie internetowej pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/e-submission_en. Biorąc powyższe pod uwagę informuję, że owoce jagody kamczackiej (Lonicera caerulea) notyfikowane zostały do Komisji Europejskiej jako tradycyjna żywność pochodząca z krajów trzecich na podstawie ww. rozporządzenia nr 2015/2283, o czym świadczy stosowana informacja zamieszczona na stronie internetowej KE pod adresem: ec.europa.euifood/sites/food/files/safety/docs/novel-food_sum_ongoing-notlonicera.pdf. Jednakże ww. procedura nie została jeszcze zakończona i w chwili obecnej nie jest możliwa aktualizacja unijnego wykazu nowej żywności.

 

 

KRIR, fot. KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *