Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

ARiMR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Termin naboru: 28 październik 2019 r. – 22 listopad 2019 r.

Pomoc w ramach tego naboru dedykowana jest:

Rolnikowi, który planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

    ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
    utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub
    zakup urządzeń do dezynfekcji takich jak brama, kurtyna, tunel lub
    przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

Spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

O wsparcie finansowe w ramach niniejszego instrumentu wsparcia może ubiegać się:

Rolnik, który jest osobą fizyczną, osobą prawną, spółką osobową, wspólnikiem spółki cywilnej i spełnia poniższe warunki:

    jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie;
    posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy rolnikiem jest osoba fizyczna, na dzień złożenia wniosku musi spełniać dodatkowo następujące warunki:

    być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
    być pełnoletnim.

W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce oraz:

    nieruchomość, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń, której będzie dotyczyła realizowana operacja stanowi wkład wniesiony do tej spółki co najmniej od dnia złożenia wniosku;
    w ramach umowy tej spółki jest prowadzony chów lub hodowla nie mniej niż 50 świń;
    każdy ze wspólników będący osobą fizyczną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz jest pełnoletni.

Spółka wodna, jeżeli:

    więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne;
    spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:
        ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią, melioracji wodnych lub
        prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej,
    spółce został nadany numer identyfikacyjny.

Związek spółek wodnych, jeżeli każda ze spółek tworzących ten związek spełnia ww. warunki.

Wsparcie w ramach tego instrumentu ma formę:

Refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

    rolnika w zakresie operacji dotyczących:
        utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej;
        wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji;
        wykonania inwestycji umożliwiającej utrzymanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
    w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych w zakresie operacji polegających na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

Standardowych stawek jednostkowych w przypadku operacji polegającej na wykonaniu ogrodzenia chlewni. Pomoc na ww. operacje przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej:

    sumę iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek. Standardowa stawka jednostkowa za wykonanie
        1 metra bieżącego ogrodzenia – wynosi 200 zł;
        1 bramy – wynosi 1820 zł;
        1 furtki – 610 zł.

Dodatkowo operacja polegająca na wykonaniu ogrodzenia może obejmować (podobnie jak w przypadku operacji wskazanych w pkt. 1) również koszty ogólne przy czym koszty te uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z lit. a) — jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi:

    100 000 zł — w przypadku rolników,
    1 000 000 zł — w przypadku spółek wodnych lub związku spółek wodnych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „ Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1478, z póź. zm.) o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów:

w przypadku rolników na podstawie następujących kryteriów wyboru:

    jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi:
        od 50 do 800 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50,
        od 800 do 1200 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,
        powyżej 1200 świń – przyznaje się 2 punkty;

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostępnych w tym rejestrze na dzień rozpoczęcia terminu składania wniosku o przyznanie pomocy.

    jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej — przyznaje się 2 punkty.

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w kosztorysie inwestorskim lub kopii projektu budowlanego dotyczące niecki dezynfekcyjnej

w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

    jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych wynosi:
        mniej niż 600 ha – przyznaje się O punktów;
        od 600 do 3600 ha – przyznaje się od O do 15 punktów, przy czym 15 punktów przyznaje się w przypadku, gdy powierzchnia jest równa 3600 ha, a dla pozostałych wartości powierzchni proporcjonalnie mniej, aż do O punktów dla wartości powierzchni równej 600;
        więcej niż 3600 ha – przyznaje się 15 punktów;

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub innym dokumencie określającym powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych;

    jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. — przyznaje się 2 punkty.

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w zaświadczeniu wystawionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r.

Dokumenty, na podstawie których nadawane są punkty musze być złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Ich późniejsze dostarczenie (np. w ramach uzupełnień) uniemożliwia nadanie punktów w zakresie danego kryterium.

Minimalna liczba punktów, które kwalifikują do przyznania pomocy wynosi:

    2 punkty – w przypadku operacji realizowanych przez rolników;
    2,5 punktu – w przypadku operacji realizowanych przez spółki wodne i związki spółek wodnych.

Wniosek składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na:

    położenie nieruchomości, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń – w przypadku rolników albo
    siedzibę spółki wodnej albo związku spółek wodnych – w przypadku spółki wodnej albo związku spółek wodnych, rozumianych jako miejsce realizacji operacji.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe). Wniosek może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego Agencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *