Finał konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

Celem   Konkursu była promocja  zasad  ochrony  zdrowia  i  życia  w  gospodarstwach  rolnych.Udział w nimbrały osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone  w  KRUS.

Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Według danych przekazanych przez Oddziały Regionalne KRUS, do udziału w XVIedycji zgłoszono 1 087gospodarstw indywidualnych (o 66, tj. o6,5% więcej niż wroku ubiegłym). Większość stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni  0-50 ha(było ich 824,  tj.  77,5% ogółu zgłoszonych), wtym  mieszany  profil  produkcji  prowadzi  453gospodarstw,  tj.  41,7%. Wfinale    uczestniczyło: 10gospodarstw z  produkcją  roślinną,  z  czego  w  3  uprawiano  warzywa, aw1prowadzono produkcję sadowniczą;2 z hodowlą trzody chlewnej;2 z hodowlą drobiu;1z hodowlą bydła mięsnegoi1 z hodowlą owiec.Zgodnie z regulaminem Konkursu,Komisje Konkursowe sprawdziły:
organizację obejścia i podwórza gospodarstwa;
ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych;
stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym;
warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich;
wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej;
przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych;
estetykęgospodarstw;
zastosowane  rozwiązania  organizacyjne,  technologiczne  i  techniczne  wpływające nabezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.Gospodarstwa finalistów XVIOgólnokrajowego Konkursu BGR wizytowała i oceniła powołana przez Prezesa   KRUS   Centralna   Komisja   Konkursowa.   Członkowie Komisji reprezentowaliKasę  Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego,  Radę  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników,  Państwową  Inspekcję  Pracy, patronów medialnych isponsorów Konkursutj.dwutygodnika AGRO  SERWIS,dwumiesięcznika Bez Pługa. Magazynu technologii bezorkowychi Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.W  ocenie  Komisji  wszystkie  finałowe gospodarstwa rolne wyróżniał:ład i porządek w obejściu, dobrze  zaplanowane  i  utrzymane  oraz  oświetlone  ciągi  komunikacyjne,  bardzo  dobry  stan  techniczny stosowanych maszyn i urządzeń, właściwiewyposażone w narzędzia warsztaty, dbałość i poszanowanie dlaśrodowiskanaturalnego.Większość ocenianych gospodarstw była przez    lata    budowana    przezwielopokoleniowe rodziny. Centralna   Komisja   Konkursowa na   posiedzeniu   w   dniu   01.08.2018roku wyłoniła  zwycięzców tegorocznej  edycji. Za  najbezpieczniejsze  gospodarstwo  rolne  w  kraju uznano  gospodarstwo PaństwaAgaty iZbigniewa Przyjemskich z Kamieńczyc w województwieświętokrzyskim.Laureaci otrzymująnagrodę Prezesa KRUS –ciągnik rolniczyUrsus C-380o mocy 55 KW.Drugie miejsce i nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiprzyznano:Państwu Anecie i Radosławowi Bakajomz Wierzbicy wwojewództwie lubelskim.Trzeciego miejsca nie przyznano, natomiast wyróżnienia specjalne otrzymali:
za prowadzenie w trudnych warunkach geograficznych, w Tatrzańskim Parku Narodowym bezpiecznej hodowli  owiec,  kultywowanie  tradycyjnej  produkcji  oscypków  oraz  dbałość  i  poszanowanie dziedzictwa   regionu Państwo  Maria i  Stanisław  Rychtarczykowie  z  Gronia  w  województwie małopolskim;
za  stosowanie   systemurolnictwa  precyzyjnego  wykorzystującego  wysoko  rozwinięte  technologie nawigacyjne i informatyczne Państwo Gabriela i Krzysztof Stachowiczowie z Siedlec wwojewództwie dolnośląskim;
za dbałość o bezpieczne przechowywanie i stosowanie substancji niebezpiecznych Państwo Marzena iGrzegorz Czerwonkowie z Woli Pawłowskiej w województwie mazowieckim;
za  wyposażenie  i  organizację  warsztatu  narzędziowego Państwo  Sylwia,  Andrzeji  Paweł Janczyszynowiez Rożniątowa w województwie opolskim;
za  aranżację  siedliska  gospodarstwauwzględniającą  naturalne  walory  i  zasoby  środowiska PaństwoAndżela i Zygmunt Stępniowiez Kiczarowaw województwie zachodniopomorskim.Nagrodę  specjalną  Głównego  Inspektora  Pracyza  stosowanie  innowacyjnych  rozwiązań  zwiększających bezpieczeństwo pracyw gospodarstwie rolnymprzyznano:
Państwu Sylwii i Mariuszowi Pawlakom z Poddębic w województwie kujawsko-pomorskim.Pozostali  laureaci  etapu  centralnego  otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorówi fundatorówzaudział w finale Konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo  pracy  wgospodarstwie rolnym:
Państwo Ewelina i Jan Cisakowscy z Gołaszyna w województwielubuskim;
Państwo Wioletta i Adam Strachowie z Dańkowa w województwiełódzkim;
Państwo Natalia i Marcin Latałowiez Przerytego Boru w województwiepodkarpackim;
PaństwoUrszula i Bartłomiej Micunowie ze Starej Koloniiw województwiepodlaskim;
Pan Paweł Hazukaz Baninaw województwiepomorskim;
PaństwoMariola i Brunon Masny z Poręby w województwieśląskim;
PaństwoMarlena i Wojciech Wydorscyz Biskupca w województwiewarmińsko-mazurskim;
PaństwoIzabela i Roman Wojtkowiakowiez Czarnej Wsiw województwiewielkopolskim.Ponadto uczestnicy etapu centralnego Konkursu,właściciele 16 gospodarstw uczestniczących otrzymają:
grawertony okolicznościowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
zestawy odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, ufundowane przez Głównego Inspektora Pracy;
zestawy odzieży ochronnej do wykonywania oprysków,ufundowane  przez  Polskie  Stowarzyszenie Ochrony Roślin;
dyplomy od organizatorów;
roczne  prenumeraty  dwutygodnika AGRO  SERWIS, dwumiesięcznika Bez Pługa.  Magazynu  technologii bezorkowych, miesięczników Agro Profil, Wieści RolniczeorazTygodnika Poradnika Rolniczego.Centralna  Komisja  Konkursowa  postanowiła  dodatkowo  wyróżnić  za  wyjątkową  dbałość  o  estetykę obejścia gospodarskiego i duży wkład pracy w tworzenie wspaniałych krajobrazów wiejskich Państwa:
Mariolę i Brunona Masnych z województwaśląskiego;
Wiolettę i Adama Strachów zwojewództwałódzkiego;
Urszulę i Bartłomieja Micunów z województwapodlaskiego;
Izabelę i Romana Wojtkowiaków z województwawielkopolskiego.Uroczysta gala  konkursowa  odbędzie  się  21września  br.  podczas  Międzynarodowych  Targów AGROSHOWw Bednarachk.  Poznania.Serdecznie zapraszamy laureatów Konkursu,ich rodziny i gości oraz fundatorów nagród. Udział w podsumowaniu dajemożliwość spotkania z właścicielami  najbezpieczniejszych w2018roku gospodarstw  i  zakładów  rolnych  w  kraju  oraz  wymianę poglądów o  rozwiązaniach  zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *