Dziś koniec dwóch naborów

Tylko do 21 grudnia producenci trzody chlewnej mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na   wyrównanie dochodu utraconego w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF). Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta. Data wpływu wniosku do biura powiatowego jest uznawana za datę jego złożenia.

Dokumenty do pobrania:

  • Wzór wniosku w formacie PDF – otwórz
  • Wzór wniosku w formacie Excel – otwórz
  • Dodatkowa sekcja Excel – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku – otwórz

Także do 21 grudnia przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy od producentów trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z covid-19. Należy je złożyć w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do biura powiatowego ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku – otwórz

Nie można skorzystać z obu rodzajów pomocy jednocześnie.

Pomoc dla producentów trzody chlewnej na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF

O taką pomoc finansową mogą ubiegać się producenci trzody chlewnej, którzy utrzymują lub utrzymywali te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Pomoc będzie mógł otrzymać producent trzody chlewnej:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • który jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
  • który utrzymuje lub utrzymywał świnie w tzw. strefie czerwonej lub niebieskiej, czyli na obszarach zagrożonych ASF.

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie obniżonego dochodu uzyskanego ze sprzedaży trzody chlewnej w okresie od czwartego kwartału 2019 r. do trzeciego kwartału 2020 r.

Kwota pomocy, stanowi różnicę pomiędzy ceną sprzedanej trzody chlewnej w danym kwartale, a średnią ceną sprzedanych świń w tym samym kwartale w ciągu trzech kolejnych lat, poprzedzających rok, którego kwartał objęty jest wnioskiem o pomoc lub pięciu kolejnych lat poprzedzających rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości sprzedaży.

Kwota pomocy stanowi sumę kwot obniżenia dochodu za poszczególne kwartały objęte wnioskiem.

Więcej informacji – otwórz

Pomoc dla producentów trzody chlewnej którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19

Ta pomoc przeznaczona jest dla producentów trzody chlewnej, którzy są mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z covid-19. Mogą się o nią ubiegać hodowcy trzody chlewnej, którzy w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie średnio co najmniej 21 sztuk tych zwierząt dziennie.

Stawki pomocy:

  • jeżeli liczba świń mieściła się w przedziale od 21 do 50 sztuk wówczas producent może liczyć na pomoc w wysokości 4,5 tys. zł.;
  • w przypadku gdy średnia ta wynosi od powyżej 50 sztuk do nie więcej niż 200, wysokość wsparcia to 14,9 tys. zł.;
  • natomiast gdy średnia dzienna liczba trzody chlewnej w gospodarstwie wynosi powyżej 200 sztuk wówczas producent może otrzymać 23,8 tys. zł.

Średnią dzienną liczbę trzody chlewnej oblicza się jako iloraz sumy dziennej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. oraz liczby 137.

ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *