Dzierżawy na 10 lat, czyli na 9?

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany procedury wydzierżawiania nieruchomości rolnych przez KOWR na 10 lat lub więcej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje co nastepuje:

„W myśl Zarządzenia nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego z dnia 09.10.2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości ZWRSP, zmienionego Zarządzeniem nr 28/2018/Z z dnia 22.02.2018 r. – okres dzierżawy, co do zasady, powinien wynosić 10 lat, chyba że z cech nieruchomości (tj. położenia, kierunku zmian planistycznych, występowania złóż itp.) wynika potencjalnie nierolny jej charakter; w takim przypadku okres ten powinien być odpowiednio krótszy. Wydzierżawianie zaś nieruchomości na okres dłuższy niż 10 lat (z wyjątkiem nieruchomości pod budowę i eksploatację elektrowni wiatrowych), może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR.

W związku z docierającymi do Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa postulatami środowisk rolniczych w powyższym zakresie, Dyrektor Generalny KOWR pismem znak: CEN.DGZ.WNZNZ.4200.6.2018.JN z dnia 27.04.2018 r. skierowanym do Dyrektorów Oddziałów Terenowych KOWR zwrócił uwagę, na potrzebę ustalania terminów zakończenia umów dzierżawy po zbiorach w danym roku kalendarzowym, czy też określonego cyklu produkcyjnego, a tym samym umożliwienia przyszłemu dzierżawcy ubieganie się o zwolnienie dzierżawionych gruntów z podatku rolnego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1892).

Zatem, w przypadku, jeżeli okres dzierżawy obejmowałby łącznie 10 lat i kilka miesięcy (ale nie więcej niż do 11 lat) – Dyrektorzy Oddziałów zostali upoważnieni do zawierania takich umów dzierżaw, bez konieczności uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR w odniesieniu do nieruchomości o powierzchni 50 ha i mniejszej.

Takie rozwiązanie miało na celu m.in. odstąpienie od stosowanej przez niektóre Oddziały praktyki „skracania okresu dzierżawy”, tj. do zbiorów roku poprzedzającego 10-letni okres, czyli zawierania umów na okres 9 lat i kilku miesięcy, co uniemożliwiało dzierżawcom bieganie się o ulgę w podatku rolnym, na co Pan Prezes zwrócił uwagę w swoim piśmie.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *