Dobry początek 2018 roku dla BASF

Po udanym roku obrotowym 2017, BASF dobrze rozpoczął rok 2018. „W zeszłym roku osiągnęliśmy znaczny wzrost i udało nam jeszcze bardziej zwiększyć rentowność. Ponadto położyliśmy solidny fundament pod przyszły rozwój naszego przedsiębiorstwa – zarówno pod względem ludzi jak i strategii” — powiedział Dr Kurt Bock,

Przewodniczący Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF SE podczas prezentacji Sprawozdania Rocznego za rok 2017 w Ludwigshafen. W czwartym kwartale 2017 r. Grupa BASF zaksięgowała sprzedaż w wysokości 16,1 mld euro, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu z tym samym kwartałem w roku 2016.

Ceny wzrosły o 9%. Wolumeny sprzedaży BASF wzrosły o 4%; przyczyniły się do tego wszystkie segmenty z wyjątkiem ropy naftowej i gazu. Natomiast negatywny wpływ walutowy był znacznie wyższy i obniżył obroty ze sprzedaży o 5%. W czwartym kwartale zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 58% w ujęciu r/r do 1,9 mld euro. Znaczny wzrost przychodów w segmentach wyrobów chemicznych, rozwiązań dla rolnictwa, ropy naftowej i gazu oraz innych zrekompensował ich spadek w segmentach materiałów i rozwiązań funkcjonalnych oraz produktów uszlachetniających.

W wielu krajach świata w 2017 r. nastąpiło przyspieszenie działalności gospodarczej. „Skorzystaliśmy z korzystnej koniunktury i wyraźnie zwiększyliśmy nasze obroty ze sprzedaży i zyski za rok 2017 w porównaniu z poprzednim rokiem” — stwierdził Bock. Dzięki wysokiemu popytowi spółka BASF osiągnęła wyższe wolumeny sprzedaży we wszystkich działach i znacznie zwiększyła rentowność. Przyczyniły się do tego również wyższe ceny, szczególnie w segmencie wyrobów chemicznych. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż BASF wzrosła o 12% do 64,5 mld euro. Czynnikiem, który się do tego przyczynił było nabycie pod koniec 2016 r. firmy Chemetall oferującej spersonalizowane rozwiązania w zakresie obróbki powierzchniowej metali.

Jeszcze bardziej wzrósł zysk BASF, o ok. jedną trzecią. Przedsiębiorstwo uzyskało zysk (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości 8,3 mld euro, z czego znaczna kwota pochodzi z segmentu wyrobów chemicznych. Wyższe marże i wolumeny w obszarach podstawowych substancji chemicznych i półproduktów z nawiązką rekompensują niższe marże w niektórych obszarach specjalizacji BASF. Zysk w sektorze produktów chemicznych, który obejmuje segmenty Chemikalia (Chemicals), Produkty Uszlachetniające (Performance Products) oraz Materiały i Rozwiązania Funkcjonalne (Functional Materials & Solutions) był znacznie wyższy, niż w poprzednim roku. Zysk (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 7,3 mld euro, co stanowi wzrost o 26% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zysk na akcję wzrósł z 4,42 do 6,62 euro, co stanowi wzrost o 50%. Wskaźnik zysku na akcję skorygowany o pozycje nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 6,44 euro, w porównaniu z 4,83 euro w poprzednim roku. Poprawa przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej poprawiły się o 1,1 mld euro r/r, do 8,8 mld euro w 2017 r. Wynika to ze wzrostu dochodu netto o 50%, do kwoty 6,1 mld euro. W odróżnieniu od poprzedniego roku, zmiana wysokości kapitału obrotowego netto zmniejszyła wysokość przepływów pieniężnych. W dużym stopniu wynikało to z zamrożenia, z przyczyn operacyjnych, środków pieniężnych w zapasach i należnościach.

Środki pieniężne wykorzystywane w działalności inwestycyjnej wyniosły 4 mld euro w porównaniu z kwotą 6,5 mld euro w 2016 r. Płatności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły 4 mld euro i były niższe od kwoty z poprzedniego roku (4,1 mld euro). Wolne przepływy pieniężne w wysokości 4,8 mld euro były o 34% niższe niż w roku poprzednim. Wskaźnik kapitału własnego wyniósł 44,1% (2016: 42,6%). Zysk netto zmniejszył się o 2,9 mld euro do 11,5 mld euro.

Proponowana dywidenda w wysokości 3,10 euro

BASF zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 3,10 euro za akcję, o 0,10 euro wyższą niż w poprzednim roku. W związku z tym akcja BASF ponownie oferowałaby atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 3,4% w oparciu o cenę akcji 91,74 euro na koniec roku 2017. Łącznie na rzecz akcjonariuszy zostałaby wypłacona kwota 2,8 mld euro.

Rozwój działalności w regionach

Na temat rozwoju działalności w regionach Bock wypowiedział się następująco: „Szczególnie cieszy nas nasz silny wzrost w Azji, gdzie zwróciły się nasze inwestycje dokonane w ostatnich latach. Dzięki wyższym marżom i zwiększonym wolumenom udało nam się podwoić zysk w Azji do 2,2 mld euro, w związku z czym jest to najbardziej rentowny region dla BASF”.

W Europie wzrost gospodarczy nabrał rozpędu. Wartość EBIT wzrosła tu o 31% do 4,7 mld euro. Ten wysoki wzrost wynikł przede wszystkim z wyższego zysku w segmentach chemikaliów oraz ropy naftowej i gazu. Chociaż wzrost w Stanach Zjednoczonych był początkowo spowolniony na początku 2017 r., w ciągu roku uległ poprawie. W Ameryce Północnej spółka BASF zwiększyła EBIT z 1,1 mld euro do 1,2 mld euro. Wartość EBIT w Ameryce Południowej, Afryce i Bliskim Wschodzie spadła z 432 mln do 335 mln euro.

Rozwój portfolio produktów BASF

W przeszłości przedsiębiorstwo BASF podjęło ważne decyzje o dodaniu do swojego portfolio działalności odnotowujących szybki rozwój i odpornych na cykle koniunkturalne. W 2018 r., segment rozwiązań dla rolnictwa zostanie wzmocniony dzięki nabyciu istotnych części działalności Bayer z sektora nasiennictwa i herbicydów. Bock: „Będą one stanowić znakomite uzupełnienie naszej dobrze ugruntowanej i odnoszącej sukcesy działalności BASF w zakresie ochrony roślin, jak również naszej działalności w dziedzinie biotechnologii. Wprowadzimy własne aktywa na kluczowe rynki rolne w branży nasiennictwa, co pozwoli nam również szybciej wdrożyć wyniki naszych badań w zakresie nasiennictwa”.

BASF chce nabyć w tym roku globalną działalność Solvay z segmentu poliamidów. Rozszerzy to asortyment tworzyw konstrukcyjnych BASF dla branży transportowej, budowlanej i produktów konsumpcyjnych oraz poprawi dostęp przedsiębiorstwa do surowców. Ponadto przedsiębiorstwo spodziewa się lepszego dostępu do ważnych wzrastających rynków w Azji i Ameryce Południowej.

„Jednakże dokonujemy również zbycia różnych działalności, jeżeli uważamy, że mogą one osiągać większe sukcesy w innej konstelacji” — stwierdził Bock. Na przykład spółka BASF przeniosła pod koniec września 2017 r. swoją branżę chemikaliów dla przemysłu skórzanego do grupy Stahl, wiodącego producenta chemikaliów technologicznych dla wyrobów skórzanych. W zamian, BASF posiada obecnie 16-procentowy udział w grupie Stahl.

Przedsiębiorstwo BASF ogłosiło fundamentalne zmiany w swojej działalności w segmencie ropy naftowej i gazu. Planuje się połączenie firm BASF i grupy LetterOne działających w tym sektorze w spółkę joint venture pod nazwą Wintershall DEA. Nowa spółka będzie jednym z największych w Europie niezależnych przedsiębiorstw w branży rozpoznawania i wydobywania o znakomitych perspektywach wzrostu. W średnim okresie joint venture ma zostać wprowadzona na giełdę.

Perspektywy na rok 2018

W 2018 r. BASF spodziewa się, że wzrost światowej gospodarki i produkcji chemicznej będzie przebiegać mniej więcej w tym samym tempie, co w 2017 r. Dalszy wzrost spodziewany jest we wszystkich regionach i BASF przewiduje kontynuację trwającego już uzdrowienia gospodarki w Brazylii i Rosji. Jednakże, oprócz tych ogólnie pozytywnych warunków bazowych, BASF widzi również zwiększoną niestabilność rynku. Ponadto dolar amerykański ma negatywny wpływ na sprzedaż i zysk.

W swoich perspektywach BASF zakłada następujące warunki ekonomiczne w roku 2018 (w nawiasie dane za ubiegły rok):
 Globalny wzrost gospodarczy: +3,0% (+3,1%)
 Wzrost w zakresie globalnej produkcji chemikaliów: +3,4% (+3,5%)
 Średni kurs wymiany EUR do USD: 1,20 dolara za euro (1,13 dolara za euro)
 Przeciętna cena ropy typu Brent w wysokości 65 dolarów za baryłkę (54 dolarów
za baryłkę)

„W tych okolicznościach, chcemy w 2018 r. kontynuować nasz wzrost w sposób rentowny i uzyskać nieznaczny wzrost sprzedaży Grupy BASF i wartości EBIT przed pozycjami nadzwyczajnymi” — oświadczył Bock.

Wzrost obrotów ze sprzedaży

powinien wynikać głównie ze zwiększenia wolumenów. Na wzrost zysku wpłyną głównie segmenty chemikaliów, produktów uszlachetniających, materiałów i rozwiązań funkcjonalnych, rozwiązań dla rolnictwa oraz ropy naftowej i gazu. Po mocnym wyniku uzyskanym w 2017 r. przedsiębiorstwo spodziewa się znacznie niższej wysokości EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w segmencie chemikaliów, przede wszystkim w wyniku obniżenia marż.

Prognoza na 2018 r. uwzględnia uzgodnione przejęcie znacznych części działalności Bayer w segmencie nasiennictwa i herbicydów, którego finalizacja spodziewana jest w pierwszej połowie 2018 r. W oparciu o termin przejęcia, konieczność uwzględnienia sezonowości branży oraz przewidywane koszty integracji, prawdopodobnie będzie ono miało pozytywny wpływ na sprzedaż i negatywny wpływ na zysk segmentu rozwiązań dla rolnictwa oraz Grupy BASF w 2018 r.

Prognoza nie uwzględnia planowanej fuzji działalności BASF i LetterOne w segmencie ropy naftowej i gazu. Po podpisaniu umów dotyczących transakcji, zysk segmentu ropy naftowej i gazu nie będzie uwzględniany w wysokościach sprzedaży i EBIT Grupy BASF – wstecznie od 1 stycznia 2018, wraz z ponownym przeliczeniem liczb z poprzedniego roku. Wartość ta będzie zamiast tego przedstawiana w zysku przed opodatkowaniem i udziałami mniejszościowymi Grupy BASF jako oddzielna pozycja, „zysk z działalności zaniechanej”. Od daty zawarcia transakcji, udział BASF w zysku generowanym przez joint venture Wintershall DEA byłby prawdopodobnie księgowany przy wykorzystaniu metody praw własności i uwzględniony w EBIT Grupy BASF.

Rozwój poszczególnych segmentów

W korzystnym otoczeniu rynkowym, sprzedaż w segmencie chemikaliów (Chemicals), dzięki wyższym cenom i wolumenom, w czwartym kwartale 2017 r. wzrosła o 21% do 4,2 mld euro. Spółka BASF zwiększyła swoje marże, w szczególności w zakresie izocyjanianów, kwasów, polialkoholi, produktów do krakingu oraz monomerów akrylowych. Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wynoszący 1,1 mld euro był o 67% wyższy niż w czwartym kwartale 2016 r. Wszystkie dywizje odnotowały wyższe zyski.

W całym roku sprzedaż w sektorze chemikaliów wzrosła o 3,4 mld euro w 2017 r., uzyskując poziom 16,3 mld euro. W dużej mierze wynikło to z wyższych cen, szczególnie w dziale monomerów. BASF zwiększył również wolumeny we wszystkich działach. Zysk (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zwiększył się o 2,2 mld euro do 4,2 mld euro, przede wszystkim z uwagi na wyższe marże dla izocyjanianów w dziale monomerów. Wyższe marże w działach petrochemii i półproduktów również przyczyniły się do wzrostu zysku; został on zrównoważony nieznacznym wzrostem kosztów stałych. Negatywny wpływ na zysk za 2017 rok, jaki miał wypadek w porcie północnym w zakładzie w Ludwigshafen w październiku 2016 r., zrównoważyła wypłata odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. W sektorze produktów uszlachetniających (Performance Products) sprzedaż w czwartym kwartale 2017 r. wzrosła o 2% do 3,8 mld euro. Zwiększone wolumeny we wszystkich działach i nieco wyższe ceny z nawiązką zrównoważyły ujemny wpływ walut i portfela. Ze względu na ciągłą presję na marżę, tymczasowe zamknięcie zakładu produkującego cytral w Ludwigshafen i wyższe koszty stałe, EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się z 237 mln euro do 111 mln euro.

Sprzedaż całoroczna w segmencie produktów uszlachetniających w wysokości 16,2 mld euro była o 659 mln euro wyższa niż w poprzednim roku. Wynika to głównie ze wzrostu wolumenów we wszystkich działach. Wyższe ceny sprzedaży w działach produktów do pielęgnacji i higieny osobistej oraz dyspersji i pigmentów również pozytywnie wpłynęły na sprzedaż. Metody portfelowe i negatywny wpływ walutowy we wszystkich działach wszystkich działach nieznacznie obniżył sprzedaż. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 361 mln euro r/r do 1,4 mld euro.

Wynikło to w dużym stopniu z niższych marż, spowodowanych w szczególności wyższymi cenami surowców, których nie można było w całości przerzucić na ceny sprzedaży.

W segmencie materiałów i rozwiązań funkcjonalnych sprzedaż wzrosła w czwartym kwartale aż o 7%. Głównie w wyniku wyższych cen, sprzedaż wyniosła 5,3 mld euro. Wyższe koszty surowców doprowadziły do niższych marż, powodując spadek o 42% wskaźnika EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych do 267 mln euro. Ponadto wyższe koszty stałe miały negatywny wpływ na zysk. Sprzedaż za cały rok 2017 wzrosła o 2 mld euro do 20,7 mld euro. Wynikało to z wyższych cen i wolumenów oraz z przejęcia firmy Chemetall od Albemarle w grudniu 2016 r.; sprzedaż została nieznacznie obniżona przez wpływ waluty. Wzrost wolumenu przypisuje się przede wszystkim zwiększonemu popytowi na produkty BASF w branży motoryzacyjnej i budowlanej.

Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych na poziomie 1,6 mld euro był o 329 mln euro niższy od liczby za rok 2016 ze względu na niższe marże i wyższe koszty stałe. Koszty nadzwyczajne w 2017 r. dotyczyły głównie kosztów integracji w związku z przejęciem Chemetall oraz z przejęciem zachodnioeuropejskiej działalności w branży materiałów budowlanych dla użytkowników profesjonalnych od grupy Henkel.

Sprzedaż w segmencie rozwiązań dla rolnictwa wzrosła o 4% w czwartym kwartale do 1,3 mld euro. Znacznie wyższe wolumeny z nawiązką zrównoważyły spadające ceny i negatywny wpływ walutowy. W porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi wzrósł o 162%, o 128 mln euro do 207 mln euro. Sprzedaż całoroczna w segmencie rozwiązań dla rolnictwa wzrosła o 127 mln euro do 5,7 mld euro w wyniku wyższych wolumenów sprzedaży. W utrzymującym się trudnym otoczeniu rynkowym dla produktów ochrony roślin, na wzroście sprzedaży niekorzystnie odbiły się spadki cen, szczególnie w Ameryce Południowej, oraz negatywny wpływ walutowy.

Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 1 mld euro, o 54 mln mniej niż w poprzednim roku. Ten nieznaczny spadek wynikał głównie z obniżenia średnich marż z różnego asortymentu oraz trudnej sytuacji na rynku w Brazylii. Na zysku negatywnie odbiło się również zamknięcie z powodu huraganów zakładów produkcyjnych w Beaumont w Teksasie i w Manatf w Portoryko. Nieco wzrosły koszty stałe. W segmencie ropy naftowej i gazu w czwartym kwartale 2017 sprzedaż spadła z powodu niższych wolumenów o 7% do 862 mln euro. Jednakże wyższe ceny ropy naftowej i gazu miały pozytywny wpływ na zysk. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 97 mln euro do 260 mln euro.

Sprzedaż całoroczna w segmencie ropy naftowej i gazu wzrosła r/r o 476 mln euro do 3,2 mld euro w wyniku wyższych cen i wolumenów. Przeciętna cena ropy typu Brent wyniosła w 2017 r. 54 dolary za baryłkę (w poprzednim roku: 44 dolary). Ceny gazy na europejskich rynkach spot wzrosły o 25% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost wolumenów kształtowały głównie wyższe wolumeny sprzedaży gazu. Wolumeny produkcji były na takim samym poziomie, jak w poprzednim roku. W 2017 r. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 276 mln euro do 793 mln euro. W głównej mierze wynika do z wyższych cen ropy naftowej i gazu oraz z wyższego zysku z udziału BASF w złożu gazowym Jużno-Ruskoje. Pozytywny wpływ miały również kompleksowe działania zmierzające do optymalizacji projektów rozpoznawczych i technologicznych oraz pomyślne wdrożenie działań zmniejszających koszty operacyjne. Zysk netto zwiększył się o 357 mln euro do 719 mln euro.

W czwartym kwartale sprzedaż w segmencie pozostałych produktów zwiększyła się z 518 mln euro do 608 mln euro. Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi wzrósł z wartości -386 mln euro do -38 mln euro, głównie z uwagi na efektami wyceny długofalowego programu motywacyjnego BASF.

Sprzedaż całoroczna w segmencie innych produktów wzrosła o 224 mln euro do 2,2 mld euro w porównaniu z 2016 r., głównie w wyniku wyższych cen sprzedaży w branży obrotu surowcami. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, wynoszący -764 mln euro, wzrósł o 286 mln euro w porównaniu z wartością z poprzedniego roku. Ta poprawa zysku była w dużej mierze spowodowana efektami wyceny długofalowego programu motywacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *