Departament Leśnictwa MŚ ws. znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie

W odpowiedzi na wniosek KRIR w dniu 26 kwietnia 2018 r. wpłynęło do Biura KRIR pismo z Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska wyjaśniające kwestie związane z problemami spowodowanymi wejściem w życie ustay z dnia 22marca 2018 r. o zmianie ustawy —Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651).

W związku z faktem, że od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy system szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych wnioski o szacowanie szkód należy składać do organu wykonawczego gminy właściwego ze względu na miejsce powstania szkody. Oględzin i ostatecznego szacowania szkody dokonuje zespół w skład którego wchodzi przedstawiciel urzędu gminy, przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowany rolnik. Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy — Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód. Departament Leśnictwa informuje także, iż powyższa nowelizacja nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin, izb rolniczych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Aktualnie Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych opracowuje ramowy program szkolenia, który zostanie wdrożony zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *