Czy terminal agro powstanie w Gdańsku?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR w sprawie wpisania do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa 2030 (SZRWRiR), budowy terminala agro w Gdańsku, na terenie Euro portu, informując co następuje:

SZRWRiR 2030 jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich państwa prezentującym cele, kierunki interwencji oraz działania, jakie powinny zostać podjęte w perspektywie do 2030 r.
Już na etapie projektowania startegii uwzględniono realizację tego rodzaju inwestycji, na co wskazuje kierunek interwencji: I.1. Nowe modele organizacji produkcji i rynków, krótkie łańcuchy rynkowe i uczciwa konkurencja i działanie 1.1.19 Rozwój infrastruktury technicznej handlu hurtowego (terminale portowe, kolejowe, hale rynków hurtowych, centra spedycyjne).
Jednym ze źródeł realizacji projektów w zakresie budowy terminali intermodalnych jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Zgodnie z brzmieniem dokumentu – przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia br. – zaprogramowano inwestycję E2.1.3. Transport intermodalny (koordynator: Ministerstwo Infrastruktury) z budżetem w wysokości 175 mln euro. W tej inwestycji nabór projektów będzie odbywał się w ramach otwartej, konkurencyjnej procedury konkursowej.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *