Corteva Agriscience zainwestuje w Lavie Bio, spółkę zależną Evogene zajmującą się produktami biologicznymi dla rolnictwa

W dniu dzisiejszym Corteva, Inc. (NYSE: CTVA), wiodąca firma specjalizująca się w rolnictwie, oraz Evogene Ltd. (kod NASDAQ, TASE: EVGN), wiodąca spółka biotechnologiczna opracowująca nowatorskie produkty dla sektora life science, ogłosiły, że Corteva zainwestuje w Lavie Bio (Lavie), spółkę zależną Evogene, zajmującą się produktami biologicznymi dla rolnictwa. W zamian za akcje Taxon Biosciences oraz inwestycję kapitałową Corteva przejmie ok. 30 procent udziałów kapitałowych w Lavie, natomiast Evogene obejmie ok. 70 procent udziałów kapitałowych w Lavie.

Potencjał Taxon Biosciences stanowi wartość dodaną dla Lavie, dzięki czemu możliwy będzie dalszy rozwój jej produktów. Aktywa spółki Taxon Biosciences, w tym obszerny zbiór mikrobiologiczny i produkty w procesie opracowywania, zostaną zintegrowane z procedurami badawczymi firmy Lavie. Pozwoli to przyspieszyć rozwój jej produktów i rozwijać metodę designu biologicznego.

Inwestycja w Lavie zapewni Cortevie także pewne prawa w odniesieniu do rozwijanego obecnie portfolio dla kukurydzy i soi, umożliwiając Lavie korzystanie z dostępu do głównego światowego rynku kukurydzy i soi, jakim dysponuje Corteva.

– Ta transakcja jest dowodem nieustającego zaangażowania Cortevy na rzecz dostarczania na rynek nowych i zróżnicowanych technologii dla naszych klientów – mówi Susanne Wasson, Crop Protection Business Platform President w Corteva Agriscience. – Cieszy nas rozpoczęcie współpracy z Lavie Bio, liderem w dziedzinie produktów biologicznych dla rolnictwa. Dzięki temu będziemy mogli przyspieszyć prace zmierzające do wprowadzania na rynek innowacji ukierunkowanych na klienta w tym prężnie rozwijającym się sektorze, co pozostaje w centrum naszego zainteresowania – dodaje Wasson.

– Niezmiernie cieszy nas połączenie przejęcia Taxon i inwestycji kapitałowej podejmowanej przez firmę Corteva, światowego lidera na rynku rolniczym, po blisko dwóch latach współpracy na rzecz wzajemnego rozwoju – powiedział Ofer Haviv, President & CEO w Evogene oraz Chairman of the Board w Lavie Bio. – Wierzymy, że ta transakcja, zapewniając zarówno dodatkowe technologie komplementarne, jak i możliwości wejścia na rynek, znacząco przyczyni się do poprawy możliwości Lavie w zakresie rozwoju i komercjalizacji następnej generacji produktów biologicznych dla rolnictwa.

– Bardzo się cieszymy, że Corteva, wiodąca na świecie firma rolnicza, podtrzymuje partnerską współpracę z Lavie – stwierdził Ido Dor, CEO w Lavie Bio. – Jestem przekonany, że pozycja lidera w zakresie innowacji dla rolnictwa, jaką cieszy się Corteva, w połączeniu z komplementarnymi możliwościami, jakie wniesiemy poprzez przejęcie Taxon Biosciences,
pozwoli Lavie zrealizować jej misję, jaką jest poprawa jakości żywności i wydajności oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w rolnictwie poprzez wprowadzanie następnej generacji produktów biologicznych dla rolnictwa opartych na mikrobiomie.

Produkty biologiczne dla rolnictwa obejmują produkty o zastosowaniu zewnętrznym, pochodzące z naturalnych, biologicznych źródeł, takich jak mikro- i makroorganizmy, produkty biochemiczne i minerały w celu optymalizacji ogólnego zdrowia roślin.

Produkty biologiczne dla rolnictwa obejmują środki biostymulujące, aby osiągnąć maksymalne plony i trwałość, oraz biopestycydy o działaniu owadobójczym. Sektor produktów biologicznych dla rolnictwa jest rozwijającym się segmentem rynku środków produkcji rolnej.

Zainteresowanie Lavie skupia się na poprawie jakości żywności, zrównoważonym rolnictwie i wydajności poprzez rozwój nowatorskich produktów biologicznych dla rolnictwa opartych na mikrobiomie. W ramach swego unikalnego podejścia Lavie korzysta z autorskiej biologicznej platformy biologicznego modelowania komputerowego (CPB), opracowanej przez Evogene, która wykorzystuje duże ilości danych i zaawansowane rozwiązania informatyczne do tworzenia produktów następnej generacji opartych na mikrobiomie, poprzez etapy odkrywania, optymalizacji i rozwoju. Opracowywane produkty firmy Lavie są odpowiedzią na główne potrzeby upraw szeregowych, takich jak uprawy kukurydzy i pszenicy, a także upraw specjalistycznych, takich jak uprawy winogron.

O Corteva Agriscience
Corteva Agriscience jest publiczną globalną firmą specjalizującą się w rolnictwie, dostarczającą rolnikom na całym świecie najbardziej kompleksowe w branży portfolio, w tym zbalansowaną
i zróżnicowaną ofertę nasion i środków ochrony roślin wraz z rozwiązaniami cyfrowymi, które pozwala na maksymalizację plonów i zysków. Oferując najbardziej rozpoznawalne w branży rolniczej marki oraz wiodące w branży produkty i technologie niezbędne do trwałego
i długoterminowego rozwoju, firma zobowiązuje się do pracy z interesariuszami poprzez łańcuch dostaw, realizując tym samym obietnicę o wzbogaceniu życia tych, którzy produkują i tych, którzy konsumują, zapewniając rozwój przyszłym pokoleniom. 1 czerwca 2019 roku Corteva Agriscience stała się niezależną publiczną firmą, do tej pory występowała jako Dział Rolniczy DowDuPont. Więcej informacji można znaleźć na www.corteva.com

O Evogene Ltd.
Evogene (kod NASDAQ, TASE: EVGN) jest wiodącą firmą biotechnologiczną opracowującą nowatorskie produkty dla głównych rynków life science z wykorzystaniem unikatowej platformy biologicznego modelowania komputerowego (CPB), która łączy w sobie dogłębną wiedzę naukową i zaawansowane technologie obliczeniowe. Obecnie platforma jest wykorzystywana przez Spółkę do odkrywania i opracowania innowacyjnych produktów w następujących głównych obszarach (za pośrednictwem podmiotów zależnych lub oddziałów): rolnicze środki chemiczne, rolnicze środki biologiczne, cechy nasion, metody lecznicze oparte na ludzkim mikrobiomie i medyczne zastosowanie konopi. Każdy podmiot zależny lub wydział określa swój własny zbiór produktów w przygotowaniu i do wprowadzenia na rynek, jak wykazano we współpracy pomiędzy takimi podmiotami lub wydziałami a spółkami wiodącymi na świecie, w tym BASF, Bayer, Corteva i ICL. Więcej informacji na stronie www.evogene.com

O Lavie Bio Ltd.
Lavie Bio, spółka zależna Evogene (kod NASDAQ, TASE: EVGN) koncentruje swoje działanie na poprawie jakości żywności, zrównoważonego rolnictwa i wydajności poprzez wprowadzanie produktów biologicznych dla rolnictwa opartych na mikrobiomie. Wykorzystując autorskie technologie obliczeniowo-predykcyjne, Lavie opracowuje środki biostymulujące i biopestycydy „następnej generacji”. Więcej informacji o spółce znajduje się na stronie: https://www.lavie-bio.com/

O biologicznej platformie obliczeniowo-predykcyjnej Evogene
Platforma CPB (Computational Predictive Biology) firmy Evogene została zaprojektowana w celu predykcji in silico (obliczeniowej) i wyznaczania priorytetów genowych, białkowych, drobnoustrojowych i cząsteczkowych na podstawie szeregu cech, które są kluczowe dla pomyślnego rozwoju i wprowadzenia na rynek nowatorskich produktów opartych na naukach przyrodniczych. Pomyślne wypracowanie całościowej odpowiedzi na ten szereg cech produktowych na początku procesu odkrywania, zamiast jednorazowych odpowiedzi doraźnych w fazie rozwoju, ma skrócić czas i obniżyć koszty programu, a co ważniejsze zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia. Ponadto możliwości CPB wykorzystywane są również w celu optymalizacji produktów i proponowanych produktów w oparciu o wyniki obliczeń i eksperymentów.

Ostrzeżenie o oświadczeniach dotyczących przyszłości Cortevy Agriscience
Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu art. 21E Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. z późniejszymi zmianami oraz art. 27A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami, które można zidentyfikować poprzez użycie takich słów jak „planuje”, „oczekuje”, „będzie”, „przewiduje”, „uważa”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „szacuje” lub innych słów o podobnym znaczeniu. Wszystkie oświadczenia, które odnoszą się do oczekiwań lub prognoz dotyczących przyszłości, w tym oświadczenia dotyczące strategii rozwoju firmy Corteva, rozwoju produktów, zgody organu regulacyjnego, pozycji rynkowej, przewidywanych korzyści z ostatnich przejęć, rozłożenia w czasie przewidywanych korzyści z działań restrukturyzacyjnych, wyniku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak spory sądowe i sprawy dotyczące środowiska, wydatków, wyników finansowych, jak również przewidywanych korzyści z oddzielenia firmy Corteva od firmy DowDuPont, są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości.
 
Oświadczenia dotyczące przyszłości oparte są na pewnych założeniach i oczekiwaniach wobec przyszłych wydarzeń, które mogą nie być dokładne lub nie zostać zrealizowane. Wiążą się one również z ryzykiem i niepewnością, które w dużym stopniu pozostają poza kontrolą firmy Corteva. Konsekwencje istotnych różnic w wynikach w porównaniu z wynikami przewidywanymi w oświadczeniach dotyczących przyszłości mogą obejmować, między innymi, zakłócenia działalności, problemy operacyjne, stratę finansową, odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich i podobne rodzaje ryzyka, z których każde może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki operacyjne i sytuację finansową firmy Corteva. Ponadto mogą istnieć inne rodzaje ryzyka i niepewności, których firma Corteva nie jest w stanie obecnie zidentyfikować, a także wobec których firma Corteva obecnie nie spodziewa się, że będą mieć istotny wpływ na jej działalność.
 
W przypadku, gdy w jakimkolwiek oświadczeniu dotyczącym przyszłości wyrażone zostały oczekiwania lub przekonania co do przyszłych wyników lub zdarzeń, takie oczekiwania lub przekonania opierają się na bieżących planach i oczekiwaniach zarządu firmy Corteva i są wyrażone w dobrej wierze oraz uważane za uzasadnione, jednak nie można mieć pewności, że takie oczekiwania lub przekonania zostaną osiągnięte lub zrealizowane. Firma Corteva zrzeka się i nie podejmuje się żadnego obowiązku aktualizacji lub poprawy jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez obowiązujące prawo. Szczegółowe omówienie niektórych istotnych rodzajów ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że wyniki i zdarzenia będą znacząco różnić się od takich oświadczeń dotyczących przyszłości, zostało zawarte w Raporcie kwartalnym firmy Corteva na Formularzu 10-Q za okres rozliczeniowy zakończony 31 marca 2019, złożonym do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Ostrzeżenie o oświadczeniach dotyczących przyszłości Evogene
Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości odnoszące się do przyszłych wydarzeń, które można zidentyfikować poprzez użycie takich słów jak „może”, „mógłby”, „oczekuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „planuje”, „uważa”, „planowy”, „szacuje” lub innych słów o podobnym znaczeniu. Takie stwierdzenia opierają się na bieżących oczekiwaniach, szacunkach, prognozach i założeniach, opisują opinie o przyszłych zdarzeniach, wiążą się z pewnym ryzykiem i niepewnością, które są trudne do przewidzenia i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W związku z tym, rzeczywiste przyszłe wyniki, wyniki lub osiągnięcia Evogene mogą się różnić znacząco od tego, co wyrażają lub sugerują takie wypowiedzi prognozujące, ze względu na różnorodne czynniki, z których wiele jest poza kontrolą Evogene, w tym między innymi czynniki ryzyka zawarte w Raportach Evogene złożonych w odpowiednim urzędzie papierów wartościowych. Evogene zrzeka się jakiegokolwiek zobowiązania lub zobowiązania do aktualizacji tych wypowiedzi prognozujących, aby odzwierciedlić przyszłe wydarzenia lub zmiany lub zmiany oczekiwań, szacunków, prognoz i założeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *