Copa-Cogeca na temat wspólnego wysiłku redukcyjnego

Podczas sesji plenarnej Parlament Europejski głosował nad raportem komisji ds. środowiska w sprawie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR). Zdaniem Copa-Cogeca niektóre elementy z opinii komisji rolnictwa zostały odrzucone, ale pojawiły się też pewne pozytywne elementy.

Po pierwsze, jeśli chodzi o warunkowość dostępu do elastyczności ETS, Copa Cogeca uważa, że ta kwestia, poparta przez linie partii, powinna być kluczowa w rozmowach trójstronnych (art. 6 – ust. 3a (nowy)). Ten przełom pomoże przywrócić pewną równowagę w debacie na temat redukcji emisji między rolnictwem a innymi sektorami gospodarki, jak na przykład transport.

W praktyce warunkowość wymaga, aby sektor transportu starał się zredukować emisje przed przystąpieniem do elastyczności systemu ETS. Trzeba też przypomnieć, że nadal trwają dyskusje na temat sektorowych celów w zakresie redukcji emisji dla rolnictwa, a inne przepisy – nie tylko te dotyczące zmian klimatycznych, mogą stanowić w najbliższym czasie duże problemy. Sekretariat uważa zatem, że kwestię koniecznie trzeba przekazać decydentom.

Ponadto całkowite odniesienie do umowy paryskiej i prawnie wiążącego uznania, że musimy „nie zagrażać produkcji żywności” jest jak najbardziej adekwatne. Również inne kwestie, jak zwiększenie limitu kredytowego z 5 do 10% z roku na rok były zmianą na lepsze.

Kolejnym pozytywnym skutkiem było uznanie, że ESR musi przyczyniać się do realizacji celów strategii leśnej UE w celu promowania konkurencyjnej i zrównoważonej podaży drewna dla połączenia biogospodarki, krajowej polityki leśnej Państw Członkowskich, Strategii Różnorodności Biologicznej UEU i unijnej strategia gospodarki cyrkularnej.

Wreszcie wprowadzono też „rezerwę na wczesne działania”. Aby nagradzać wczesne działania i wspierać państwa członkowskie o niższej zdolności do inwestowania i o niższym PKB na mieszkańca niż średnia w UE w 2013 r., będą „zachować” redukcję emisji w 2020 r. i wykorzystać ją pod pewnymi warunkami w 2030 r.

Jeśli chodzi o rozporządzenie LULUCF, w dniu 17 lipca głosowała nad nim główna komisja ds. środowiska. Głosowanie nad raportem komisji ENVI ma się odbyć 14 września. Istnieje możliwość, że głosowanie zostanie odłożone na październikową sesję plenarną, ale będzie wyjaśnione na początku września, kiedy spotkają się koordynatorzy partii politycznych, aby podjąć decyzję w sprawie porządku obrad plenarnych.

Dokumentacja LULUCF zawiera szereg kwestii, które sprowadzają się do wniosku Komisji, aby przyjąć zasadę pomocniczości państw członkowskich w zakresie zarządzania lasami. Oznacza to, że państwa członkowskie nie będą mogły ustalać swoich przyszłych poziomów odniesienia lasów, tj. zaplanować ich przyszłe zarządzanie lasami / zbiorami. Jest to szczególnie widoczne w art. 8, w którym Komisja proponuje pominięcie stałego komitetu ds. Leśnictwa Komisji i, jeśli uzna to za ważne, konsultację nowego komitetu ekspertów (ustęp 10), w którym mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony. Co najważniejsze, Komisja będzie mogła „przeliczyć” poziomy odniesienia dla lasów (Art8 §5), skutecznie pozbawiając państwa członkowskie pomocniczości.

Jednakże niektóre państwa członkowskie w Radzie popierają propozycje Komisji, a nawet idą w kierunku wspierania stabilnego wskaźnika wykorzystania energii i drewna w zarządzaniu lasami, a tym samym dodania kolejnego ograniczenia do aktualnej pomocniczości państw członkowskich w zarządzaniu lasami. Trzeba zatem pamiętać, że jak zwykle Rada powinna nadal aktywnie uczestniczyć w naszym ukierunkowanym lobbingu.

Jak Państwo wiedzą, każdy kraj ma kredyty / efektywność kosztową LULUCF – możliwość redukcji emisji w rolnictwie w opłacalny sposób. Komisja chce przejąć kontrolę nad funkcjonowaniem tego systemu w przyszłości. Jak wiadomo, to prawodawstwo ma decydujące znaczenie dla rozwoju sektora rolnictwa, ponieważ wzrost = emisje i kosztowne redukcje emisji =  nacisk na wzrost.

Wniosek Komisji sugeruje blokadę przyszłej gospodarki leśnej w „przeszłości”, co ma na celu utrudnienie dalszego wzrostu pozyskiwania drewna z lasów. Parlamentarna komisja ochrony środowiska poparła, a nawet pogorszyła pierwotny wniosek, proponując nawet karanie państw członkowskich doświadczających pożarów lasów na obszarach zalesionych, art. 10.

Komitety Copa i Cogeca wraz z odpowiednimi zainteresowanymi stronami zaczęły wysyłać pisma do Parlamentu, a także przekazały informacje prezydencji maltańskiej i estońskiej. Innym ważnym wydarzeniem jest przedstawienie 6 września w Thon Hotelu w Brukseli badania dotyczącego ekonomicznego i środowiskowego wpływu ograniczeń w zakresie pozyskiwania drewna z lasu.

O ile przepisy te są względne od 2020 r. do 2030 r., konsekwencje są natychmiastowe i są już widoczne w dyskusji na temat przyszłej WPR i w zobowiązaniach sektora rolnego w celu zwiększenia redukcji emisji. Poza tym ciśnienie z innych kierunków, np. PEF (środowiskowy odcisk produktu) prawie na pewno rozszerzy dyskusję na temat redukcji emisji z rolnictwa.

Jeśli chodzi o kolejne kroki, ważne jest, aby zmobilizować nasze siły do końcowego przebiegu w kierunku działań lobbingowych Parlamentu i Rady Europejskiej w ramach ESR i LULUCF oraz przekazać nasze aktualne punkty stanowiska:

rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR)

    Zezwolenie na warunkowe warunki dostępu do elastyczności systemu ETS w celu zachęcenia do redukcji emisji w sektorach, które miały trudności z realizacją redukcji w przeszłości
    Zapewnienie, że warunki redukcji emisji są opłacalne i umożliwiają działanie łagodzące „w sposób, który nie zagraża produkcji żywności”

LULUCF

    Usunąć wszelkie ilościowe warunki zarządzania lasem, odnoszące się do poprzedniej intensywności. (Art.8.3.2) i uniknąć zablokowania potrzeb lasów do przeszłych warunków, które nie odzwierciedlają zmian klimatu i zarządzania.
    Przyjęcie zasady pomocniczości państw członkowskich w zarządzaniu lasami i ustalenie poziomu odniesienia dla lasów w sposób oparty na nauce i przejrzystości.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *