Co z nierozdysponowanymi gruntami pozostającymi w dyspozycji KOWR?

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony rolników dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej pismem z dnia 20.09.2017 r. poprosił Dyrektora KOWR Piotra Regieca o udzielenie informacji w następującym zakresie:

1. Powierzchni gruntów nierozdysponowanych (w ujęciu ilościowym i jakościowym), pozostających w dyspozycji KOWR w poszczególnych gminach i powiatach województwa dolnośląskiego, w ujęciu ilościowym i podziałem na grupy obszarowe na działki o powierzchni do 2 ha i działki o powierzchni powyżej 2 ha.

2. Powierzchni gruntów (w ujęciu ilościowym i jakościowym) w poszczególnych gminach i powiatach, które zostały uzgodnione do przejęcia do Zasobu WRSP w roku 2016 w ramach realizacji ustawy z dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 233, poz. 1382), tj. wyłączenia 30% dzierżawionych użytków rolnych, wraz z informacją: ile z pośród tych gruntów zostało przejętych do Zasobu WRSP, jaka powierzchnia do chwili obecnej została rozdysponowana (w rozbiciu na przetargi ograniczone ofert pisemnych na dzierżawę/sprzedaż, przetargi ustne ograniczone na dzierżawę/sprzedaż, przetargi nieograniczone na dzierżawę/sprzedaż) oraz wskazanie co się dzieje z gruntami przejętymi do Zasobu, które nie zostały rozdysponowane w drodze przetargów.

3. Powierzchni gruntów (w ujęciu ilościowym i jakościowym) w poszczególnych gminach i powiatach, które zostały uzgodnione do przejęcia do Zasobu WRSP w roku 2017 w ramach realizacji ustawy z dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, tj. wyłączenia 30% dzierżawionych użytków rolnych.

4. Powierzchni gruntów (w ujęciu ilościowym i jakościowym) w poszczególnych gminach i powiatach, które zostały/zostaną przejęte do Zasobu WRSP w roku 2017 w ramach realizacji ustawy z dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, tj. wyłączenia 30% dzierżawionych użytków rolnych.

5. Powierzchni gruntów (w ujęciu ilościowym i jakościowym) w poszczególnych gminach i powiatach, które zostaną przejęte do Zasobu WRSP w roku 2018 w ramach realizacji ustawy z dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, tj. wyłączenia 30% dzierżawionych użytków rolnych.

6. Powierzchni gruntów (w ujęciu ilościowym i jakościowym) w poszczególnych gminach i powiatach, które zostały/zostaną przejęte do Zasobu WRSP w roku 2017 i 2018 w ramach zapisów umownych, innych niż określone w pkt 2-5, zawartych w poszczególnych umowach dzierżawy.

7. Powierzchni gruntów (w ujęciu ilościowym i jakościowym) w poszczególnych gminach i powiatach, które zostały/zostaną przejęte do Zasobu WRSP w roku 2017 i 2018 w związku z zakończeniem terminu obowiązywania umów dzierżawy oraz z innych tytułów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *