Co dalej z folią?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej skierował do Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Macieja Chorowskiego pismo w sprawie propozycji zmian do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W odpowiedzi NFOŚiGW przedstawił poniższą informację:

Program priorytetowy „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” stanowić ma pomoc w realizacji obowiązków rolników w zakresie zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów pochodzących z prowadzonej przez nich działalności. Zwracam uwagę, że za zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności gospodarczej odpowiedzialny jest podmiot prowadzący tę działalność i wytwarzający odpady. Narodowy Fundusz nie jest władny zdjąć te obowiązki i związane z nimi koszty z rolników.

Maksymalna kwota dofinansowania, wskazana w programie priorytetowym, która nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia, została ustalona na podstawie przeprowadzonego w III kwartale 2019 r. programu pilotażowego. Biorąc pod uwagę przedsięwzięcia zrealizowane na podstawie umów zawartych w ramach 1-szego ogólnopolskiego naboru wniosków — nie stwierdzono konieczności zwiększenia intensywności dofinansowania.

Beneficjent jest odpowiedzialny za montaż finansowy przedsięwzięcia, oraz zapewnienie środków na jego realizację na warunkach określonych w umowie. Zgodnie z S 2 pkt. 5 umowy dotacji Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia wkładu własnego na pokrycie kosztów przedsięwzięcia przekraczających kwotę dotacji. Pragnę poinformować, że wskazane wyżej regulacje nie zobowiązują gminy —j Beneficjenta dofinansowania do angażowania środków własnych. Kwoty potencjalnie brakujące na sfinansowanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy dotacji mogą pochodzić z dowolnych nielimitowanych przez NFOŚiGW źródeł.

Co do zasady, program ma na celu interwencyjne sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem. Docelowo odpowiedzialność za stworzenie możliwości zagospodarowania odpadów i współfinansowanie tych działań powinno leżeć po stronie wprowadzających produkty lub opakowania, w szczególności folie rolnicze, w ramach wynikającej z prawa UE rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Pismo KRIR >> otwórz

Odpowiedź NFOŚiGW >> otwórz

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *