BIOSTRATEG − skuteczny transfer nauki do praktyki

BIOSTRATEG, to pieniądze na rozwiązywanie konkretnych problemów gospodarczych. Jest to strategiczny program badań i prac rozwojowych, który został uruchomiony w 2013 roku.

Dzisiaj w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyła się konferencja „Program BIOSTRATEG – innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska”, podczas której zaprezentowane zostały przykładowe rezultaty dotychczas realizowanych projektów.

− Nieprzerwanie realizujemy program rolny przyjęty na początku kadencji. Dzisiejsza konferencja wpisuje się w intensywnie podejmowane przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi od dwóch lat działania na rzecz transferu wiedzy i innowacji. W 2018 roku chcemy wzmacniać działania mające na celu transfer z nauki do praktyki. Działania prowadzone są zarówno przez ministerstwo, jak i za pośrednictwem Sieci innowacji na rzecz rolnictwa
i rozwoju wsi − podkreślił minister Krzysztof Jurgiel.

Po stronie sektora badań i rozwoju angażowane są przede wszystkim instytuty naukowe i państwowe jednostki doradztwa rolniczego. Minister zaznaczył, że dziesiątki pro-innowacyjnych projektów realizowanych jest przez CDR, ODR-y i partnerów Sieci. Podejmowane są również działania międzynarodowe – wspólne deklaracje polityczne w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Inicjatywa BIOEAST, która dotyczy współpracy Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce.

W kontekście tematyki dzisiejszej konferencji podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował, że również Komisja Europejska zaproponowała w przyszłej perspektywie UE wzrost roli innowacji i transferu wiedzy w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolnego i realizacji nowych wyzwań, np. w zakresie środowiska i klimatu. Na forum Unii Europejskiej rozpoczęła się już praca nad rozwiązaniami, które będą stosowane  w przyszłej perspektywie finansowej WPR – konferencja EUFRAS. Komisja planuje m.in. silniejszą integrację działań PROW (w zakresie transferu wiedzy, doradztwa, działania „Współpraca”) z programem Horyzont.

− Oprócz budowania i wspierania kanałów przepływu wiedzy i innowacji ministerstwo podjęło własne działania pro-innowacyjne. Ubiegamy się o trzy duże projekty w ramach Programu Gospostrateg. Dotyczą one ubezpieczeń rolniczych, gospodarstw opiekuńczych i wykorzystania owadów jako alternatywnego źródła białka paszowego − poinformował wiceminister Ryszard Zarudzki.

Ważną rolę w procesie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej pełni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego dyrektor, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia, związane ze wsparciem polskiego sektora rolno-żywnościowego w obszarze badań i rozwoju.

− NCBR ma za zadanie pośredniczyć pomiędzy problemami, które są formułowane, jako te które powinny być rozwiązane i do ich rozwiązania niezbędne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych a tymi, którzy tych rozwiązań mogą się podjąć − scharakteryzował działania NCBR prof. Chorowski.

− Niewątpliwie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest ukierunkowane na takie prace badawcze, które co do zasady mogą znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianej praktyce gospodarczej. Zatem po kilku latach mogą pozytywnie wpłynąć na przychody podatkowe państwa, czy też na uniezależnienie się państwa, w strategicznych dziedzinach, od decyzji stron trzecich.

Główne założenia programu przypomniała prof. dr hab. Ewa Ratajczak − przewodnicząca Komitetu Sterującego Programu Biostrateg. Podkreśliła, że jego kierunki są zbieżne ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i wpisują się w globalne trendy i koncepcje rozwojowe. − Zasadniczym celem programu Biostrateg jest wyjście z pułapki przeciętności − podkreśliła profesor Ratajczak, zaznaczając jednocześnie, że domeną programu jest biogospodarka.

− W Polsce filarami biogospodarki są rolnictwo i leśnictwo z powiązanymi przemysłami. Program BIOSTRATEG jest bardzo efektywnym instrumentem wsparcia polityki państwa w sferze innowacyjności biogospodarki, a dziedzina ta ma bardzo duży potencjał rozwojowy. Profesor Ewa Ratajczak zaznaczyła, że zasadnicze znaczenie ma tutaj czas. Czas życia innowacji i przewagi konkurencyjnej w obecnych realiach jest coraz krótszy. Tylko szybka rynkowa implementacja daje szansę na rynkowy sukces i większą konkurencyjność.

Wśród zaprezentowanych dzisiaj projektów znalazły się:

– „Gutfeed − innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej”

– „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”

– „Opracowanie inteligentnej i innowacyjnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej”

– Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego i (S-MCP), półproduktów do otrzymywania biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów”

– „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego − zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050 (LCAgri)”

 

 

MRiRW / fiot.MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *