Będzie kolejne oczekiwane wsparcie dla gospodarstw dotkniętych skutkami ASF

Komisja Europejska 5 kwietnia 2017 roku przyjęła rozporządzenie 2017/647 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dobiegają końca prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce do projektu którego Zarząd KRIR odniósł się pozytywnie.

Będzie to kolejne źródło pomocy dla producentów świń objętych skutkami i restrykcjami ASF, oprócz rekompensat przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. 

Producenci świń z rejonów objętych ASF nie będą mogli jednocześnie skorzystać z rekompensat do tych samych świń przewidzianych nowym rozporządzeniem oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Finansowanie tej pomocy zgodnie z rozp. KE Wydatki na ten cel będą współfinansowane w 50% z budżetu państwa, oraz w 50% z budżetu UE.

Pomocą zostaną objęte gospodarstwa położone na obszarach wyznaczonych decyzjami wykonawczymi Komisji nr 2016/1367 i 2016/1406, aktami prawa lokalnego przyjmowanymi w związku z wystąpieniem ognisk ASF, a także obszar części III załącznika do decyzji 2014/709/UE, zmienionej decyzjami 2016/1236, 2016/1372, 2016/1405 oraz 2016/1900 (tzw. strefa niebieska).

Pomoc będzie przysługiwała z tytułu uboju świń objętych kodem CN 0103 92 19 (świnie żywe o masie 50 kg i więcej) oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 (lochy o masie co najmniej 160 kg) , poddanych ubojowi w okresie od 01 sierpnia do 30 listopada 2016 r. Pomoc dotyczyć będzie łącznie do 50 tys. zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy będzie przyjmować Agencja Rynku Rolnego, będzie on zawierał m.in. wskazanie liczby świń do której producent ubiega się o pomoc, z podziałem na liczbę świń objętych kodem CN 0103 92 19, oraz kodem CN 0103 92 11, wraz z podaniem ich numerów identyfikacyjnych, numerów i dat wystawienia faktur, kopie faktur lub faktur VAT RR w podziale na świnie objęte kodem CN 0103 92 19, oraz CN 0103 92 11.

Stawki pomocy:

    Lochy – 0,34 EUR/kg (1,44 PLN/kg) masy tuszy;
    Inne świnie: różnica między ceną raportowaną przez Polskę w regionie, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo producenta w tygodniu dostawy świń do ubojni i ceną rzeczywiście zapłaconą producentowi zgodnie z fakturą, ale nie więcej niż:

    0,23 euro/kg (0,97 zł/kg) dla świń o masie tuszy do 93 kg;
    0,34 euro/kg (1,44 zł/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 93 kg, ale nie więcej niż 105 kg;
    0,46 EUR/kg (1,94 zł/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 105 kg.

Warunki przyznania pomocy;

    Świnie były utrzymywane na obszarze wymienionym w załączniku projektu rozporządzenia i podlegały restrykcjom w związku z ASF w jakimkolwiek okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 roku;
    Zwierzęta były obecne na obszarze kwalifikującym się do pomocy w dniu, w którym został on objęty restrykcjami, lub urodziły się i były chowane na tym obszarze po tym dniu;
    Zwierzęta zostały ubite od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 roku;
    Producent nie skorzystał (w odniesieniu do tych samych sztuk) z pomocy państwa, ubezpieczeń, lub wkładu finansowego w ramach rozporządzenia nr 652/2014

Potwierdzenie kwalifikowalności producenta pod względem terytorialnym i czasowym będzie odbywać się na podstawie informacji pozyskiwanych przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego od powiatowego lekarza weterynarii.

Wnioski wraz z wykazem dokumentów będą składane do Agencji Rynku Rolnego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Środki finansowe będą wypłacane w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji przez dyrektora oddziału terenowego ARR, ale nie później niż do dnia 30 września 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *