Będą zmiany w „Modernizacji”?

W związku ze spotkaniem warsztatowym dotyczącym pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbyło się w resorcie rolnictwa w dniu 17 października br., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi i propozycje do ww. poddziałania.

Zdaniem Zarządu KRIR należałoby wprowadzić regionalizację poddziałania, z uwagi na odmienną strukturę gospodarstw i profile produkcji w poszczególnych województwach. Dodatkowo, powinna być stworzona rezerwa krajowa środków, która mogłaby zostać rozdysponowana w przypadku wyjątkowego zainteresowania poddziałaniem i wyczerpania środków w danym województwie.

Należałoby rozważyć także ujednolicenie obszarów a, b, c i d i przeprowadzanie naboru łącznie, w ramach jednego obszaru. Z dotychczasowych danych wynika, że największa popularnością cieszył się obszar d (97% wszystkich składanych wniosków), w związku z czym kwota zaplanowana na ten obszar okazała się niewystarczająca. Jeżeli zatem przeprowadzony zostałby jeden nabór, bez podziału na obszary, można byłoby wykorzystać środki, które przeznaczono na obszary a-c, a nie zostały wykorzystane.

Ponadto, zaproponowano przeprowadzanie ciągłego naboru wniosków na operacje związane z inwestycjami budowlanymi. Dotychczasowa praktyka ogłaszania naboru wniosków np. przez 30 dni często nie pozwala rolnikowi złożyć kompletu dokumentu, zawierającego np. pozwolenie na budowę, którego uzyskanie wymaga czasu. Rolnicy nie są też w stanie uzupełnić wniosku w tym zakresie we wskazanych terminach. Ponoszą koszty przygotowania wniosku, a z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne, wymagane przy inwestycjach budowlanych, wnioski zostają odrzucane jako niekompletne. Rolnicy nie mogą skorzystać z dofinansowania lub zmuszeni są czekać długi czas na kolejny nabór. Przeprowadzanie ciągłego naboru wniosków w tym zakresie wyeliminowałoby ten problem. Aby zachować ranking wniosków przy ocenie, zdaniem samorządu rolniczego, należałoby określić stałą liczbę punktów, po uzyskaniu których wnioskodawca otrzymałby dofinansowanie. Jasne kryterium punktowe pozwoliłoby wielu rolnikom, którzy nie mogą osiągnąć założonego progu, na uniknięcie kosztownej procedury przygotowania wniosku.

Należałoby również rozważyć zmniejszenie ilości punktów przyznawanych za spełnienie kryterium młodego rolnika do 1 pkt. Obecne 4 pkt, przy uzyskaniu dofinansowania od 5 pkt w woj. mazowieckim w zasadzie uniemożliwia otrzymanie dofinasowania przez wnioskodawców niespełniających tego kryterium.  Ponadto, wprowadzenie dodatkowych punktów (np. 1 pkt) za prowadzenie produkcji zwierzęcej zachęci wnioskodawców do rozszerzania profilu gospodarstw. Zdaniem samorządu rolniczego także wnioski, które zostały zaakceptowane, a nie otrzymały dofinansowania z uwagi na brak środków powinny otrzymywać dodatkowy punkt, ponieważ wnioskodawcy raz już ponieśli koszty ich prawidłowego przygotowania i zostały one pozytywnie zweryfikowane.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *