BCC w sprawie rolnictwa ekologicznego

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 stanowi propozycję zmian rozporządzenia MRiRW z 13 marca 2015 r. Istota tych zmian wynika z potrzeby doprecyzowania zasad weryfikacji powiązania udzielonego wsparcia z produkcją ekologiczną realizowaną przez producentów rolnych. Oczekiwanym efektem jest osiągnięcie lepszych niż dotychczas efektów rynkowych, czyli zwiększenie podaży produktów ekologicznych.

W opinii BCC, projekt rozporządzenia jest korzystny i pozytywnie wpłynie na polskie rolnictwo oraz konsumentów. Szczegółowe, nowe zapisy zaproponowane w nowelizacji rozporządzenia w istotny sposób ułatwiają monitorowanie struktury dotowanych upraw ekologicznych oraz wykorzystania niektórych rodzajów tych upraw dla potrzeb utrzymywania obsady własnych zwierząt hodowlanych. Powinny zatem przełożyć się na zwiększenie rynkowych efektów udzielonego dofinansowania.

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań będzie sprzyjało również podejmowaniu zobowiązań przez nowych beneficjentów oraz dalszej ich realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *