BCC: w interesie publicznym jest zmniejszanie obciążeń publicznoprawnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa

Celem zmian proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym,
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym jest
wprowadzenie jasnych i preferencyjnych dla podatników zasad opodatkowania
gruntów, na których posadowione są urządzenia służące do przesyłania lub
dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktura
telekomunikacyjna, poprzez wskazanie, że korzystanie z tych gruntów przez
przedsiębiorcę (który nie jest ich właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub
posiadaczem) nie jest traktowane jako zajęcie ich na prowadzenie działalności
gospodarczej.

Business Centre Club stoi na stanowisku, iż w interesie publicznym jest dostosowanie
kwestii opodatkowania przedsiębiorstw utrzymujących urządzenia infrastruktury w
taki sposób, aby zmniejszyć ciężary publicznoprawne ponoszone przez te
przedsiębiorstwa.
W ostatnim czasie zaczęła kształtować się niekorzystna linia orzecznicza sądów
administracyjnych, zgodnie z którą grunty, na których posadowiona została infrastruktura
służąca do przesyłania dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz
infrastruktury telekomunikacyjnej, powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości
w wysokości przewidzianej dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Potwierdza to także opinia Ministerstwa Finansów do projektu z 21 maja 2018 r.
(PS2.8401.2.2018), gdzie wskazano, iż w ostatnich latach linia orzecznicza ujednoliciła się w
kierunku uznania gruntów pod napowietrznymi liniami energetycznymi (w tym
sklasyfikowanych jako lasy), za zajęte przez zakłady energetyczne na prowadzenie
działalności gospodarczej, którą jest przesył energii i opodatkowania ich podatkiem od
nieruchomości wg stawki najwyższej, tj. jak dla gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej (np. w wyrokach NSA z 18 lutego 2016 r., sygn. Akt II FSK
1314/14, z 9 czerwca 2016 r., sygn. Akt II FSK 1238/14, z 1 lutego 2017 r. Sygn. akt II FSK
3714/14, z 9 marca 2017 r. Sygn. akt II FSK 1987/15, 12 stycznia 2018 r. Sygn. akt II FSK
3336/15 oraz 14 lutego 2018 r. Sygn. akt II FSK 315.16).
Z punktu widzenia przedsiębiorcy:
1Opierając się na tych orzeczeniach, organy skarbowe przyjmują interpretację, że sam fakt
posadowienia infrastruktury jest wystarczającą przesłanką do klasyfikowania gruntów jako
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Taka interpretacja skutkuje tym, że
podatnicy (właściciele nieruchomości), którzy pomimo tego, że nie prowadzą działalności
gospodarczej i nie czerpią z niej zysków, zobowiązani są do płacenia wyższego podatku,
tylko przez sam fakt istnienia infrastruktury na gruncie, stanowiących ich własność.
Podkreślić w tym miejscu należy, iż w wielu przypadkach posadowienie infrastruktury wpływa
na obniżenie wartości gruntu ze względu na zmniejszone walory estetyczne oraz
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez właściciela. Zatem właściciel
gruntu, na którym znajduje się infrastruktura (niestanowiącego de facto jego własności)
obciążany jest wyższym podatkiem, przy jednoczesnym spadku wartości jego
nieruchomości. Zdaniem Business Centre Club, sytuacja ta jest niepożądana i wymaga
zmiany.
W obecnym stanie prawnym, działania organów podatkowych mają negatywny wpływ także
na sytuację ekonomiczną odbiorców końcowych energii elektrycznej i przedsiębiorców
energetycznych. Oczywistym jest fakt, iż wyższe koszty prowadzenia działalności, w tym np.
wyższe opłaty za korzystanie z gruntów (uwzględniające także wyższe podatki), powodują
wzrost cen towarów i usług oferowanych przez przedsiębiorcę. Koszty związane z
posadowieniem infrastruktury znajdują bowiem swoje odzwierciedlenie w taryfach lub
cennikach przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie dostarczania wody, energii, gazu,
paliw czy odprowadzania ścieków oraz usług w zakresie telekomunikacji.
Projektowane rozwiązania zmierzają do ochrony interesów odbiorców usług sieciowych, a
zwłaszcza odbiorców energii, przed wzrostem opłat za świadczone na ich rzecz usługi.
Efektem projektowanej ustawy będzie uporządkowanie i ujednolicenie kwestii opodatkowania
gruntów, na których posadowiona jest infrastruktura. Organy podatkowe i sądy nie będą
miały możliwości interpretowania przepisów podatkowych w innym kierunku, niż określi to
projekt ustawy. Zapobiegnie to odmiennej wykładni przepisów. Jasność i przewidywalność
prawa jest jednym z podstawowych postulatów przedsiębiorców, zgłaszanych od wielu lat
przez Business Centre Club. Projekt ustawy, jakkolwiek w wąskim zakresie, materializuje ten
postulat, dlatego zasługuje na poparcie. Jednocześnie Business Centre Club wyraża
nadzieję, iż ustawodawca wprowadzi także dalsze zmiany w kierunku uproszczenia i
ujednolicenia systemu podatkowego.

BCC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *