ARR wyjaśnia szczegóły umów na dostarczanie produktów rolnych

Agencja Rynku Rolnego prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą obowiązku sporządzania umów na dostawy produktów rolnych. Znowelizowane przepisy rodzą pytania ze strony rolników. Wątpliwości budzą między innymi: terminy podpisywania umów, określenie ilości oraz cen płodów rolnych. Agencja wyjaśnia, że obowiązek zawierania umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy istnieje od 3 października 2015 r.

To właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja Ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Ma ona zapobiec nieuczciwym praktykom handlowym na rynku rolnym oraz usprawnić łańcuch dostaw.

Zawieranie umów zakłada Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. Ustanawia ono wspólną organizację rynków produktów rolnych. W przypadku, gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami również musi być zawarta na piśmie.

Produkty objęte działaniem tej ustawy to m.in.: zboża i pochodne, cukry, susz paszowy, nasiona, chmiel, tytoń, len, owoce i warzywa, mleko i przetwory mleczne, wołowina i cielęcina, wieprzowina, drób, baranina i kozina, jaja, produkty pszczele, wino, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego.

Obowiązek zawierania umów nie dotyczy sprzedaży bezpośredniej przez producentów, grupy producentów, organizacje producentów albo zrzeszenia organizacji producentów. Umowa nie jest też wymagana w przypadku, gdy dostawca zbywa produkty rolne nabywcy mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem.

Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej przed dostawą. Nie jest określone, w którym momencie ma to nastąpić (z wyjątkiem tytoniu). Wskazane jest, by rolnik zawarł umowę o dostarczenie produktów rolnych przed rozpoczęciem produkcji, gdyż może ocenić: czy jego produkty znajdą nabywcę i za jaką cenę. Jednak może to nastąpić również w terminie późniejszym.

Umowa musi określać:

    cenę zapłaty za dostawę (może być ona ustalona jako niezmienna lub też może być wskazany sposób jej obliczania),
    ilość i jakość dostarczanych produktów,
    termin dostawy,
    okres obowiązywania umowy (może być ograniczony lub nieograniczony z podaniem zasad rozwiązania umowy; obecnie nie jest ustanowiony minimalny okres obowiązywania umowy, ale minister rolnictwa może go w przyszłości ustanowić w drodze rozporządzenia),
    szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności,
    ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych,
    przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem lub w razie zawarcia wadliwej umowy grożą kary pieniężne. Ich wysokość to 10% zapłaty za nabyte produkty. Organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli i nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej jest dyrektor oddziału terenowego ARR. Uwzględnia się tutaj  miejsce siedziby lub zamieszkania nabywcy.

ARR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *