16+1 z Chinami na Litwie

Rozmowy z Chinami w formacie 16+1, forum o marnotrawieniu żywności, spotkanie z litewskimi ministrem rolnictwa oraz targi Agrobalt, to najważniejsze punkty wizyty podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego na Litwie.

13. Forum Współpracy Rolno-Handlowej i Ekonomicznej między Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej (format 16+1) oraz w Forum wysokiego szczebla na temat strat i marnotrawienia żywności, z udziałem Komisarza ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności UE oraz Dyrektora Generalnego FAO – odbywały się w Wilnie w dniach 24-25 maja br.

Wydarzeniom na szczeblu oficjalnym towarzyszyły spotkania eksperckie, w tym VI. Spotkanie Rady Konsultacyjnej Stowarzyszenia na rzecz Wsparcia Współpracy Rolnej między Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz spotkanie Platformy UE ds. Strat i Marnotrawienia Żywności.

Wiceminister Zarudzki w wystąpieniu dotyczącym strat i marnotrawienia żywności odniósł się  do konieczności podjęcia skutecznych działań na wszystkich poziomach i zaangażowania wszystkich uczestników łańcucha rolno-żywnościowego, w tym organizacji pozarządowych. Uczestnicy forum wskazywali na konieczność zmiany postaw poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa (np. działania edukacyjne), przyjęcia rozwiązań prawnych, takich jak np. usuwanie barier prawnych dla przekazywania żywności organizacjom charytatywnym czy też prowadzenia badań nad możliwościami wykorzystania żywności, w przypadku której upłynęła data ważności.

Tematem tegorocznego Forum Współpracy Rolno-Handlowej i Ekonomicznej między Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej było „Inteligentne rolnictwo – rozwiązania innowacyjne na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności”.  Podczas forum strona chińska skupiła się na podsumowaniu dotychczasowej współpracy w ramach 16+1 i zadeklarowaniu dalszego zaangażowania. W szczególności, podkreślano zainteresowanie chińskiego rządu rozwojem projektu „Pas i Szlak” i handlu międzynarodowego oraz zwiększeniem importu na rynek chiński, w tym produktów rolno-spożywczych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W wystąpieniach pozostałych delegatów poruszono m.in. kwestie cyfryzacji rolnictwa, wykorzystania ICT w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz konieczności rozwoju badań i współpracy naukowej.

W trakcie wizyty Ryszard Zarudzki spotkał się z nowo powołanym ministrem rolnictwa Republiki Litewskiej Giedriusem Surplysem. Podczas spotkania został przekazany  list gratulacyjny od ministra Krzysztofa Jurgiela. Strony  podkreśliły wzajemne zainteresowanie bardziej ścisłą współpracą w zakresie prac na forum UE, w szczególności w odniesieniu do przeszłego kształtu WPR.

Wydarzenia formatu 16+1 i forum nt. marnotrawienia żywności zostały zorganizowane równolegle do Międzynarodowej Wystawy Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego AgroBalt 2018, na której polskie firmy zaprezentowały swoje produkty na stoisku narodowym, zorganizowanym przez MRiRW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *